2017 Yılı Noterlik Ücret Tarifesi

Filipinlerden Bakıcı Getirme İşlemleri
Aralık 17, 2016
Hemen Çeviri Yapacak Çevirmen Mi Arıyorsunuz?
Ocak 5, 2017

2017 Yılı Noterlik Ücret Tarifesi

2017 yılı noterlik ücret tarifesi 1 Mart 2017 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 2017 yılı noter ücret tarifesi 1 Mart 2018 tarihine kadar geçerli olacaktır. Bu tarihe kadar 2017 yılı noterlik ücret tarifesi geçerli olacaktır.

2017 Yılı Çeşitli Noter İşlem Ücretleri

1-

2017 Yılı Noter Araç Satış Ücreti

Fiyatlar (TL)

1.a- Araç Plakası Değiştirmeden

125,90 TL

1.b- Aracın Plakası Değişirse 242,90 TL
2- 2017 Yılı Aslı Gibidir Noter Ücreti  
2.a- 1 Adet Tek Taraflı Evrak 35,25 TL
2.b- 2 Adet Tek Taraflı Evrak 51,85 TL
2.c- 1 Adet Çift Taraflı Evrak 37,03 TL
2.d- 2 Adet Çift Taraflı Evrak 55,42 TL
3- Standart Sayfa Tercüme Onay Ücreti 97,00 TL
4- Araç Satışı İçin Noterden Vekaletname Verme Ücreti 90,50 – 120 TL
5- Noter Avukata Vekaletname Verme Ücreti 90,50 – 120 TL
6- Noterden Genel Vekalet Ücreti 200 – 250 TL
7- Noterden Muhasebe Vekalet Ücreti 120 – 150 TL
8- Diploma Noter Onayı Ücreti (Tercüme) 97 TL
9- Diploma Noter Onayı Ücreti (Aslı Gibidir) 37 – 50 TL
10- Noter İhtarname Ücretleri 150 – 1000 TL

Noter ihtarname ücretleri 150 TL‘den başlamakta olup, ihtarnamenin türüne göre fiyatlar değişmektedir. Net fiyatı öğrenmek için en yakın notere başvurabilirsiniz.

2017 YILI NOTERLİK ÜCRET TARİFESİ

   Noter ücreti
Madde 1 – Noterler, yaptıkları işlemlerden Harçlar Kanunu’na göre aldıkları harçların yüzde otuzu oranında noter ücreti alırlar.
Bu ücret, bir noterlik işleminde 3,56 TL’den az olamaz.
Bu suretle hesaplanan ücret miktarlarında (0,5 KR’nin) yarım kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz.

   Düzenleme ücreti
Madde 2 – Noterler, yaptıkları vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemesinden 161,06 TL düzenleme ücreti alırlar.
Bu işlemlerden vazgeçme veya bunların feshi, iptali ve değiştirilmesi yukarıda belirtilen ücretin üçte biri oranında ücrete tabidir. Düzenleme ücreti alınması gereken bir işlemde hesap edilecek noter ücreti ile düzenleme ücretinden hangisi fazla ise o ücret alınır.

   Yazı ücreti
Madde 3 – Noterler, her ne suretle olursa olsun yazdıkları kağıtların dairede kalan nüshası ile iş sahibine verilen asıl ve örneklerinin her sayfasından 4,88 TL yazı ücreti alırlar.
Yukarıdaki fıkrada gösterilen kağıtların örneklerinin iş sahibinin istek ve onayı üzerine, noterlik dairesinde fotokopi yoluyla çıkartılması halinde, bu örneklerin her sayfası da aynı ücrete tabidir
Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf tutulan işlemleri noter yazdığı takdirde, yukarıdaki fıkra hükmü gereğince yazı ücreti alınır.
Tanıklık ve onama şerhlerinden yazı ücreti alınmaz.

   Çevirme ücreti
Madde 4 – 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 103 üncü maddesi hükmü uyarınca, noter tarafından bir dilden diğer dile, bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların her sayfasından 40,40 TL çevirme ücreti alınır.
Bir dilden diğer dile veya bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların 10 veya daha az satırı içeren sayfalarından birinci fıkrada gösterilenin yarısı kadar ücret alınır.

   Karşılaştırma ücreti
Madde 5 – Dışarıda yazılıp onama veya tebliğ için noterliğe getirilen kağıtların karşılaştırılmasından (Asıllar hariç) sayfa başına 4,88 TL ücret alınır.
Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf tutulan işlemlerden de bu ücret aynen alınır.

   Tescil ücreti
Madde 6 – Kanun uyarınca tescili gereken işlemlere ait kağıtlardan, işlem başına maktu olarak 1,53 TL tescil ücreti alınır.

   Emanetlerin saklanması ücreti
Madde 7 – Noterler, saklayacakları emanetler için (emanet ister eşya, isterse kıymetli evrak olsun) maktu olarak yıllık 11,28 TL ücret alırlar. Tutanakta yazılı emanetler birden fazla olsa dahi, tek saklama ücreti alınır.
Emanetlerin saklanması ayrıca gideri gerektirmekte ise noter, birinci fıkra uyarınca alacağı ücretten başka, bu sebeple yapacağı gerçek gideri de ilgilisinden alır. Emanetler birden fazla kişilere ait ise, emanetlerin miktarına ve kapladığı yere göre, gider aralarında paylaştırılır.
Saklama süresi kanunca belirtilmiş olan hallerde ücret, belirtilen süre için peşin olarak alınır. Saklama süresi kanunca belli olmayan emanetlerin ücreti, her yıl peşin olarak alınır.
Noterin değişmesi halinde, ayrılan noter, aldığı saklama ücretinden geriye kalan süreye ait tutarı yeni notere devreder.

Harç, damga vergisi ve resimden muaf işlemlerle kamulaştırma tebliğlerinde noter ücreti
Madde 8 – Noterler, özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen, ancak değer içeren işlemlerden, harç alınmış olsa idi alınması gereken harcın % 10’u oranında noter ücreti alırlar. Değer içermeyen bu çeşit işlemler dolayısıyla noterler onadıkları her imza için 4,09 TL ücret alırlar.
Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen ve imza onaylamasını gerektirmeyen protesto, ihtarname, ihbarname işlemlerinde ilgilisine tebliğ edilecek her nüsha için 4,09 TL ücret alınır.
Kamulaştırma Kanunu hükümleri uyarınca yapılacak kamulaştırma tebliğlerinde ilgilisine tebliğ edilecek her nüsha için 4,09 TL ücret alınır.

   Defter onaylama ücreti
Madde 9 – Defterlerin açılış onaylamasından, yüz sayfaya kadar olanlardan (yüz sayfa dahil) 1,53 TL, yüz sayfadan yukarı her yüz sayfadan da 57 KR onaylama ücreti alınır. Yüz sayfadan fazla olan defterlerin küsuratı elli sayfaya kadar olursa ücret alınmaz. Elli ve daha fazla olursa 57 KR ücret alınır.
Ara ve kapanış onaylamalarında maktu olarak 57 KR ücret alınır.
Özel kanunlarına göre harç, damga vergisi ve resimden muaf olanlara ait defterlerin onaylamasından da, yukarıdaki fıkralar uyarınca ücret alınır.

   Bildirim yazı ücreti
Madde 10 – Noterler, kanunda öngörülen bildirim yükümlülükleri doğrultusunda yazacakları her yazı için 1,53 TL bildirim yazı ücreti alırlar.

   Yol ödeneği
Madde 11 – Noterler ve imzaya yetkili vekilleri, noterlik dairesi dışında iş yapmak veya Noterlik Kanunu’nun 55 inci maddesi hükmü uyarınca evrak ve defterleri götürmek için daireden ayrıldıklarında gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 19,34 TL yol ödeneği alırlar.
Noterlik dairesi dışında piyango, özel ve resmî kuruluşların kur’a, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak; tutanak düzenlemeleri halinde, noterler ve imzaya yetkili vekilleri gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 177,18 TL yol ödeneği alırlar.

   Aracılık ücreti
Madde 12 – Aracı noter, işin gerektirdiği her türlü giderden başka, her işlem için maktu olarak 1,09 TL aracılık ücreti alır.
Terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi işlemlerinde, noter ücreti ile yazı ücreti bu Tarifenin 1 inci ve 3 üncü maddelerde yer alan hükümler doğrultusunda alınır.
Madde 13 – Terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi işlemlerinde, noter ücreti ile yazı ücreti bu Tarifenin 1 inci ve 3 üncü maddelerde yer alan hükümler doğrultusunda alınır.

   Elektronik İşlemler
Madde 14 – Noterlik işlemlerinin elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile yapılması halinde de bu tarife hükümlerine göre ücret alınır.
Elektronik Tespit Ücreti
Madde 15 – Elektronik ortamdaki durum, görüntü, işlem veya benzeri her türlü verinin tespiti işlemlerinde, noter ücreti ile hazırlanacak tutanak için yazı ücreti bu Tarifenin 1 inci ve 3 üncü maddelerde yer alan hükümler doğrultusunda alınır.
Tespiti yapılan verinin 1 MB’a kadar olan kısmı için 2,18 TL, sonraki her 1 MB için ise 1,09 TL ücret alınır.

   Yürürlük tarihi :
Madde 16- Bu tarife, 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun değişik 112 nci maddesi uyarınca hazırlanmış olup, 1 Mart 2017 tarihinden itibaren uygulanır.

(2)          SAYILI TARİFE

 

2017 Yılı Noter Harçları

 
I.             Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar:  
1.            Muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan beher imza için (Binde 1,13)
Bütün imzalar için bu suretle alınacak harcın toplam miktarı (65,40 TL)’den az, (33.607,10 TL)’den çok olamaz.  
2.            Emanet harçları:  
Saklanmak üzere noterlere tevdi edilen değeri belli emanetlerden (Binde 2,27)
Harç miktarı (4,60 TL)’den az olamaz, harç yıllık olarak hesaplanır. Bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır. Yıl kesirleri tam itibar olunur.  
3.            Gayrimenkul ve menkullerin idaresi harcı: (Binde 4,55)
Harç yıllık olarak hesaplanır, bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır. Yıl kesirleri tam itibar olunur. Gayrimenkullerin değerleri belli değilse değerler takdir yolu ile tespit edilir.  
4.            Konşimento yazılması harcı:  
Konşimento yazılmasında eşyanın her gayrisafı tonundan 0,589
5.            (3239 sayılı Kanunun İ39 uncu maddesiyle fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.)  
II.            Maktu harçlar:  
1.            Belli       meblağı ihtiva etmeyen ve alınacak harç miktarı kanun ve tarifede ayrıca gösterilmemiş olan senet, mukavele ve kağıtlardaki imzaların beherinden 10,20
2-            Her nevi tebliğ (6830 sayılı Kanun hükümleri muvacehesinde noterlerce muhataba yapılacak tebliğler dahil) ihbar, ihtar ve protestolardan muhataba tebliğ edilecek beher nüsha için 17,80
3.            (6728     sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:9/8/2016) Vekaletnamelerde beher imza için 13,30
4.            (6728     sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen şekli. Yürürlük:9/8/2016) Defter tasdiki (kuruluş aşamasında yapılan tasdikler hariç):  
a)            Açılış,     ara ve kapanış tasdik ve şerhleri (Beher defter için):  
aa)İşletme defteri ve diğer her türlü defterler 25,30
bb)Serbest meslek kazanç defteri 31,40
cc)Bilanço esasına göre tutulan defterler 31,40
b)            Açılış      tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi:  
100 sayfaya kadar (100 dahil) 8,20
100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve fazlası için 8,20
(5035 sayılı Kanunun 35 inci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük: 1/1/2004) Ticaret sicili memurluklarınca yapılacak defter tasdiki işlemlerinden yukarıda belirtilen harçlar aynen alınır.  
5.Suretler ve tercümeler:  
a)            İlgililere                veya ibraz edenlere verilecek her türlü mukavele, senet, yazılı kağıt ve kayıt suretlerinin ve fotokopilerinin beher sayfasından 1,80
b)            Tercüme suretleri ve yabancı dille yazılmış kağıtların suretleri ve tercümeleri beher sayfasından (Fotokopiler dahil) 4,60
6.Saklanmak üzere noterlere tevdi olunan ve değeri belli olmayan emanetlerle vasiyetnameler her yıl için (Yıl kesirleri tam sayılır) 17,80
7.            Tespit    ve tutanak harçları:  
Mukavelename, senet veya yazılı kağıtların veya bir şeyin veya bir yerin hal ve şeklinin ilgili şahısların hüviyet ve ifadelerinin tespiti 17,80
8.            Piyango, seçim ve toplantılarda hazır bulunmaktan alınacak harçlar;  
Davet üzerine piyango ve hususi müesseselerin kura, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak düzenlenecek tutanaklarda 334,20
9.            Düzeltme            harcı:  
Evvelki işin mahiyet ve değeri değişmemek şartıyla yapılacak düzeltmelere ait beyannamelerden beher imza için 3,65
10.          Mukavele           feshi harcı:  
Değeri belli bir borç veya bir taahhüdün ikrarını tazammun etmeyen mukavelelerin feshinde beher imza için 3,65
II.            (6217     sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:14/4/2011)Belli bir meblağı ihtiva etmeyen umumi ibra, umumi makbuz, tahkimname, ölüme bağlı tasarruf senet ve mukaveleleri, ölünceye kadar bakma akdi, vakıf, aile vakıfları, evlat edinme, karı-koca haklarının idaresi, babalığı tanıma senetleri, miras taksim mukaveleleri, mirasçıîık belgesi, ifraz mukaveleleri ve bunlardan rücu ve bunların feshi ve bunların teferruatına dair senet, mukavele ve kağıtların düzenlenmesinden ve noter tarafından re’sen düzenlenecek tutanaklardan 65,40

 

 

 

76 Comments

 1. Hasan karasakal dedi ki:

  Merhaba. Hurda araç yasasindan faydalanmak istiyorum fakat aracın olduğu şehirde degilim. Kardeşime vekalet vermek istiyorum ücreti nedir acaba? Birde vekaleti kardesim yanimda olmadan verebiliyormuyum?
  Tesekkur ederim iyi gunler.

  • Yeminli Tercuman dedi ki:

   Merhaba,
   120 – 150 TL civarında vekalet ücreti olur. Vekalet vereceğiniz kişinin yanınızda olmasına gerek yoktur. TC kimlik numarası ve adresini bilmeniz yeterlidir.

 2. Muhammet dedi ki:

  merhaba avukat ben ve arkadaşımdan genel vekalet istedi ücreti ne kadar tutar ? İkimizin bir alabileceğini söyledi

 3. Dilara dedi ki:

  Farklı şehirlerde olduğumuz için noterden hattimi devrettigime dair yazı alip göndericem noter ücretini öğrenmek istedim

 4. Dilara dedi ki:

  Faturasız telefon hattimi kızıma devretmek istiyorum ücreti ne kadar acaba

  • Yeminli Tercuman dedi ki:

   Hattınızı devretmek için kızınızla birlikte ilgili operatörün şubesine gitmelisiniz. Yaklaşık 20 – 30 TL devir ücreti olur.

 5. Veysel sevim dedi ki:

  İyi günler ben bi çalışma arkadaşıma gümrük işlemlerini vs yapabilmesi için genel vekaletname verdim. Bu arkadaşımla işlerimiz ayrıldı ve ben vermiş olduğum vekaleti iptal ettirmek istiyorum bunun bana maliyeti ne olur ve ne yapmam gerekiyor.

  • Yeminli Tercuman dedi ki:

   Verdiğiniz vekaleti yine bir noter kanalıyla iptal ettirmeniz gerekiyor. Bunun ücreti de 150 ila 200 TL civarında olur.

 6. Adem dedi ki:

  Merhabalar. Yeni yapılan apartmanımıza noter onaylı defter almak istiyoruz. Ücreti ne kadar acaba? Teşekkür ederim şimdiden.

 7. Ali dedi ki:

  Merhaba, vekâletname aslı gibidir ücreti ne kadardır? birde kaybolan bir vekâletname herhangi bir noterden cikartilabilirmi ve ücreti ne kadardır, ve vekalet alan kişi cikartabilir mi?

  • admin dedi ki:

   Herhangi bir belgenin aslı gibidir ücreti sayfa başına 35 ila 50 TL arasındadır. Noter kayıtları sadece ilgili noterde tutulduğu için vekaletin düzenlendiği noterden tekrar nüsha çıkartmanız mümkün olabilir. İlgili notere başvurursanız size yardımcı olacaklardır.

 8. Tezcan dedi ki:

  Merhabalar iyi çalışmalar diliyorum. Yatırım hesabı açtırırken noter onaylı imza tasdik belgesi isteniyor. Ne kadar bir ücreti olur ?

 9. Bilal dedi ki:

  Merhaba soyisim değişikliği için mahkemeye katılamıyorum 19 yaşındayım babama mahkemeye katılması için vekalet verebilir miyim? Bunun ücreti nedir?

  • admin dedi ki:

   Böyle bir işlem için vekalet geçerli olabilir, tam emin değiliz bu konuda. 120 TL civarında ücreti olur.

 10. Ramazan dedi ki:

  Merhaba admin.Ben egitim amacli yurt disina cikacagim ve kardesime her turlu yetkiye sahip olabilmesi icin bi vekaletname yazdirmak istiyorum.Bir sene boyunca her turlu imzayi atabilecek ( staj islemleri,banka islemleri v.b.) Ne kadara mâl olur acaba?

 11. Onur dedi ki:

  Öncelikle merhaba,
  Vekalet ücretlerinin bu kadar pahalı olmasının amacı nedir acaba?
  Anlam veremiyorum altı üstü kağıt parçası için uçuk fiyatlar veriyorsunuz fiziki bir işlem mi yapıyorsunuz yoksa ?
  Eğer yapıyorsanız steril ortamda mı gerçekleşiyor ?

  • admin dedi ki:

   Merhaba Onur Bey,
   Bu sorularınızın muhatabı Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği. Biz burada sadece insanları bilgilendirmeye ve yardımcı olmaya çalışıyoruz.

 12. hakan dedi ki:

  Merhaba iyi gunler anneden kalan arsa icin tapu cikacak bn gidemedigim icin kardesime imza yetkisi ve satis yetkisi verecegim masrafimiz ne kadar olur.

 13. Turgay dedi ki:

  Selamun aleyküm İşyerinden mesul müdür tarafından cikarildim şimdi ben çıkaramadım diyor 12 .08.17 tarihinden beri maaşımı ve tazminatımı alamadım ihtarname ücreti ne olur?

  • admin dedi ki:

   Aleyküm selam. İhtarname ücretleri 150 TL’den başlayarak, ihtarname türüne göre artış göstermektedir. Size en yakın bir notere başvurarak net fiyat bilgisi alabilirsiniz.

 14. Ebru dedi ki:

  Merhaba,
  Size bir sorum olacaktı.Annemi 2 ay önce kaybettim. 8 yaşında bir kız kardeşim var,Trabzon’da yaşıyor. Haliyle kardeşim vasisi babam. Ben Erzurum ‘da yaşıyorum kardeşimi yanımda okutmak istiyorum. Bunun için noterde gerekli ne yapmalıyım. Yardımcı olursanız sevinirim.Şimdiden teşekkürler.

  • admin dedi ki:

   Merhaba,
   Kardeşinizin velayetini almak istiyorsanız mahkeme kararı gerekli. Bunun dışında noterde yapılacak bir işlem olduğunu bilemiyoruz. Size en yakın bir notere başvurarak net bir bilgi alabilirsiniz.

 15. Alev Kırşan dedi ki:

  Merhaba. Transkript belgeme aslı gibidir damgası vurdurmam lazım. Tahmini ne kadar ödeme yaparım?

 16. ERCAN dedi ki:

  DOKTORA KAYDIMIN YAPILMASI İÇİN BAŞKA İLDEKİ ARKADAŞA VEKALET VERECEĞİM ÜÇRETİ NE KADAR OLUR…

 17. Rafet dedi ki:

  Hayırlı bayramlar yeni tır alacaz noterden rehin konulacak ne kadar gider acaba tşk edrm

  • admin dedi ki:

   Noterden araca rehin koyma ücreti 300 TL civarındadır. Size en yakın bir notere başvurarak net fiyat bilgisi alabilirsiniz.

 18. metin kutlu dedi ki:

  slm benim çocugumun okul kaydını yanıma alıp yanımda okuması için annesinden nasıl vekalet almamgerek? annesi baska sehide yaşıyor velayeti annesinin özerinde? vekalet ücreti ne tutar?hızlı bir şekilde bilgilendiriseniz sevinirim tesekürler insanları aydınlattıgınız için

  • admin dedi ki:

   Vekalet ücreti 100-150 TL civarında olur. Size en yakın bir notere başvurarak net fiyat bilgisi alabilirsiniz.

 19. Cahit dedi ki:

  Merhaba. Silah devir ücreti ne kadardır?

  • admin dedi ki:

   Merhaba, bu konuyla ilgili bir bilgiye sahip değiliz. Size en yakın bir notere başvurarak net fiyat bilgisi alabilirsiniz.

 20. Gülşah dedi ki:

  Merhaba avukat azletme ücretini göremedim ama öğrenebilir miyim?

  • admin dedi ki:

   Merhaba, azletme ücretleri 200 TL’den başlamaktadır. Size en yakın bir notere başvurarak net fiyat bilgisi alabilirsiniz.

 21. RAGSANA dedi ki:

  Merhaba,ben Azerbaycan uyruklu öğrenciyim.Oturma iznimi uzatmak için pasaportun noter onaylı fotokopisi gerekiyor.Ucreti ne kadar acaba?Cevapladiginiz için önceden tesekkurler

 22. Büşra dedi ki:

  Merhabalar okuduğum şehirde değilim üniversite diplomamı aldırmak istiyorum diploma vekaleti için ücret ne kadar?

  • admin dedi ki:

   Merhaba,
   100 TL civarında vekalet ücreti olur. Vekalet vereceğiniz kişinin TC kimlik nosu ile vekalet verebilirsiniz noterde.

 23. İlker dedi ki:

  İyi günler, ben bir inşaat sözleşmesi yapıyorum. Kişi sayısı 70, ancak vekaletname olduğundan bu sayı 15’e düşüyor. Emlak rayiç toplam bedeli 710.000 TL. Masraf ne olur ? Çünkü çok yüksek fiyatlar duyuyorum. Teşekkür ederim.

  • admin dedi ki:

   Bu tarz işlemlerde fiyat hesaplaması için birden fazla etken oluyor. Bu nedenle birkaç notere danışarak net bir fiyat alabilirsiniz.

 24. Yaşar dedi ki:

  Slm.Abim Türkiyeden Baba mirasi arabayi satacak ve bankadan para cekmeye icin benden Vekaletname istiyor.Sadece ögrenmek istediğim kac euro tutar.Hamburg dan yazmaktayım şimdiden tşkler.

  • admin dedi ki:

   Vekaletnameyi Türkiye’de verecekseniz ortalama 120 – 150 TL civarında ücreti olur, ancak Almanaya’dan vekalet verecekseniz oradaki notere danışmanız gerekir.

 25. Emre dedi ki:

  Çok acil cevaplarsanız sevinirim bir arkadaşım benim Adıma üniversiteye dilekçe verecek ve benim ona vekalet vermem gerekiyor ne kadar olur

 26. Ahmet dedi ki:

  iyi günler. kira sözleşmesi noter onay ücreti ne kadar? teşekkürler

  • admin dedi ki:

   Merhaba, kira sözleşmesi noter onay ücreti 150 TL ila 200 TL arasındadır. Ancak, sözleşme tutarına göre damga vergisi hesaplanır. Bu damga vergisini de ödemeniz gerekir. Damga vergisi oranı ise Binde 1,89’dur. Yani aylık 1000 TL kira bedeli varsa ve kira sözleşmesi 1 yıllıksa, 12.000 TL üzerinden hesaplama yapılır ve 22,68 TL damga vergisi çıkar. Eğer arada kefil varsa bu sefer damga vergisi oranı 1,89+9,48 =11,37 olur. Böyle bir durumda ise 12000 × 11,37 / 1000 = 136,44 TL damga vergisi ödenmesi gerekir.

 27. Adnan dedi ki:

  İş yerine tazminatım için ihtar çekmem gerekiyor ücreti ne olu

  • admin dedi ki:

   İhtarname ücretleri 150 TL’den başlar, konuya göre ve içeriğine göre bu rakam daha da artabilir. En yakın bir notere başvurarak net bilgi alabilir ve işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

 28. Beytullah dedi ki:

  TOKİ sözleşmesi için eşime vekalet vermem gerekiyor.ucreti nekadardir

  • admin dedi ki:

   90 TL ila 120 TL arasında ücreti olur. En yakın bir notere başvurarak net bilgi alabilir ve işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

 29. Abdurrezzak dedi ki:

  Kyk yurt kaydimi başkasının silmesini istiyorum bunun için vekalet vermek istiyorum ne kadar ücreti olur acaba ?

  • admin dedi ki:

   90 TL ila 120 TL arasında ücreti olur. En yakın bir notere başvurarak net bilgi alabilir ve işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

 30. Aydin dedi ki:

  Ben bi ingiliz bayanla evlenmistim ve 1998 yilinda bosandim. Ama bu evlilik Turkiye’de hala gecerli. Bi Avukat vekalatname icin 10,000TL istiyor. (eski hanimla irtibatta olmadigim icin). Bu ucretin ortalama olarak dogrumu oldugunu sorcaktim.

  • admin dedi ki:

   Normalde bu kadar yüksek olmaması lazım. Ancak bu ücretin içine diğer avukatlık masrafları da dahil midir onu bilmek lazım. Farklı avukatlardan da fiyat teklifi alabilirsiniz.

 31. Pınar dedi ki:

  Nikah için nişanlıma vekalet vereceğim ama ücreti ne kadar acaba

  • admin dedi ki:

   90 TL ila 120 TL arasında ücreti olur. En yakın bir notere başvurarak net bilgi alabilir ve işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

 32. MEHMET dedi ki:

  AVUKATIM KOAPARATİFTEN GELEN BİR YAZIYA İTİRAZ EDECEK BUNUN ÜCRETİ NEKADARDIR KOOPARATİFİN İSTENEN PARA 30 İLA 40 BİN TL

  • admin dedi ki:

   Noter kanalıyla gönderilecek itirazların ücretleri içeriğe göre değişmektedir. Yazılacak itirazın uzunluğu da bu ücreti etkiler. En yakın bir notere başvurarak net bilgi alabilir ve işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

 33. Orhan Yıldırım dedi ki:

  Selamün aleyküm.
  Kardeşim öncelikle bu bilgileri bizlere aktardığın için teşekkürler.benim bir sorum olacak.mesela ben inşaattan bir daireye yazıldım satan ve alan arasında aramızda sözleşme imzaladık. Misal daire 80 bin lira.
  Bu sözleşmeyi notere tasdikletmek için ne kadar ücret ödemem gerekiyor.saygilarimla

  • admin dedi ki:

   Ve aleyküm selam.
   Rica ederiz. 1000 TL ila 1500 TL arasında bir ücreti olur sözleşmeyi onaylatmanızın. En yakın bir notere başvurarak net bilgi alabilir ve işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

 34. MERVE dedi ki:

  VEKALET VERECEGİM KİŞİNİN BURDAMI OLMASI GEREKİYO

  • admin dedi ki:

   Hayır, ilgili kişinin TC kimlik nosu, adı ve adresi gibi bilgilerin yanınızda olması yeterli. Bu bilgilerle istediğiniz kişiye istediğiniz noterden vekalet verebilirsiniz.

 35. MERVE dedi ki:

  İMZA YETKİSİ İÇİN VEKALET VERMEM GEREKİYO OKUL KAYDIMI YAPRTIRMAM İÇİN NE KADAR OLUYOR ÜCRETLERİ

 36. Meryem dedi ki:

  Iyi gunler. Fransizca tercüme ve evlilik kayit örneği noter onaylı tercüme için ne kadar isterler. Bir tercümana sorduk 2 milyar fiyat çıkardı. Yardımcı olursanız sevinirim.

  • admin dedi ki:

   Evlilik kayıt örneği dediğiniz belge 1-2 sayfa ise 100-150 TL tercüme ücreti olur, 120 ila 250 TL arasında da noter onay ücreti olur. Detaylı bilgi için belgenizin fotoğrafını iletişim bilgilerimizden bize gönderebilirsiniz.

 37. Resul dedi ki:

  Merhaba iyi günler
  Şimdi ben kardeşime araba aldım kendi adıma ve kaza yaptı kaza sonucu vuran şahıs sigortası karsiliyomus fakat kardesimden vekalet istemişler
  Benim vekalet vermem lazım
  Ne vekaleti oluyor acaba
  Ve ücreti ne kadardır
  Yardımcı olursanız çok memnun olcam iyi günler
  Şimdiden çok teşekkür ederim

  • admin dedi ki:

   Sadece aracınızla ilgili sizin gibi yetki sahibi olması için, hatta sadece ilgili kaza için sigorta işlemlerini gerçekleştirmek üzere sınırlı bir vekalet verebilirsiniz. Her hangi bir notere gittiğinizde size yardımcı olacaklardır. Ücreti ise 120 TL ile 160 TL arasında olur.

 38. Kemal dedi ki:

  Değerli bilgiler için teşekkür ederim. Gerçekten çok işime yaradı 🙂

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir