2017 Yılı Noterlik Ücret Tarifesi

Filipinlerden Bakıcı Getirme İşlemleri
Aralık 17, 2016
Hemen Çeviri Yapacak Çevirmen Mi Arıyorsunuz?
Ocak 5, 2017

2017 Yılı Noterlik Ücret Tarifesi

2017 yılı noterlik ücret tarifesi 1 Mart 2017 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 2017 yılı noter ücret tarifesi 1 Mart 2018 tarihine kadar geçerli olacaktır. Bu tarihe kadar 2017 yılı noterlik ücret tarifesi geçerli olacaktır.

2017 Yılı Çeşitli Noter İşlem Ücretleri

1-

2017 Yılı Noter Araç Satış Ücreti

Fiyatlar (TL)

1.a- Araç Plakası Değiştirmeden

125,90 TL

1.b- Aracın Plakası Değişirse 242,90 TL
2- 2017 Yılı Aslı Gibidir Noter Ücreti  
2.a- 1 Adet Tek Taraflı Evrak 35,25 TL
2.b- 2 Adet Tek Taraflı Evrak 51,85 TL
2.c- 1 Adet Çift Taraflı Evrak 37,03 TL
2.d- 2 Adet Çift Taraflı Evrak 55,42 TL
3- Standart Sayfa Tercüme Onay Ücreti 97,00 TL
4- Araç Satışı İçin Noterden Vekaletname Verme Ücreti 90,50 – 120 TL
5- Noter Avukata Vekaletname Verme Ücreti 90,50 – 120 TL
6- Noterden Genel Vekalet Ücreti 200 – 250 TL
7- Noterden Muhasebe Vekalet Ücreti 120 – 150 TL
8- Diploma Noter Onayı Ücreti (Tercüme) 97 TL
9- Diploma Noter Onayı Ücreti (Aslı Gibidir) 37 – 50 TL
10- Noter İhtarname Ücretleri 150 – 1000 TL

Noter ihtarname ücretleri 150 TL‘den başlamakta olup, ihtarnamenin türüne göre fiyatlar değişmektedir. Net fiyatı öğrenmek için en yakın notere başvurabilirsiniz.

2017 YILI NOTERLİK ÜCRET TARİFESİ

   Noter ücreti
Madde 1 – Noterler, yaptıkları işlemlerden Harçlar Kanunu’na göre aldıkları harçların yüzde otuzu oranında noter ücreti alırlar.
Bu ücret, bir noterlik işleminde 3,56 TL’den az olamaz.
Bu suretle hesaplanan ücret miktarlarında (0,5 KR’nin) yarım kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz.

   Düzenleme ücreti
Madde 2 – Noterler, yaptıkları vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemesinden 161,06 TL düzenleme ücreti alırlar.
Bu işlemlerden vazgeçme veya bunların feshi, iptali ve değiştirilmesi yukarıda belirtilen ücretin üçte biri oranında ücrete tabidir. Düzenleme ücreti alınması gereken bir işlemde hesap edilecek noter ücreti ile düzenleme ücretinden hangisi fazla ise o ücret alınır.

   Yazı ücreti
Madde 3 – Noterler, her ne suretle olursa olsun yazdıkları kağıtların dairede kalan nüshası ile iş sahibine verilen asıl ve örneklerinin her sayfasından 4,88 TL yazı ücreti alırlar.
Yukarıdaki fıkrada gösterilen kağıtların örneklerinin iş sahibinin istek ve onayı üzerine, noterlik dairesinde fotokopi yoluyla çıkartılması halinde, bu örneklerin her sayfası da aynı ücrete tabidir
Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf tutulan işlemleri noter yazdığı takdirde, yukarıdaki fıkra hükmü gereğince yazı ücreti alınır.
Tanıklık ve onama şerhlerinden yazı ücreti alınmaz.

   Çevirme ücreti
Madde 4 – 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 103 üncü maddesi hükmü uyarınca, noter tarafından bir dilden diğer dile, bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların her sayfasından 40,40 TL çevirme ücreti alınır.
Bir dilden diğer dile veya bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların 10 veya daha az satırı içeren sayfalarından birinci fıkrada gösterilenin yarısı kadar ücret alınır.

   Karşılaştırma ücreti
Madde 5 – Dışarıda yazılıp onama veya tebliğ için noterliğe getirilen kağıtların karşılaştırılmasından (Asıllar hariç) sayfa başına 4,88 TL ücret alınır.
Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf tutulan işlemlerden de bu ücret aynen alınır.

   Tescil ücreti
Madde 6 – Kanun uyarınca tescili gereken işlemlere ait kağıtlardan, işlem başına maktu olarak 1,53 TL tescil ücreti alınır.

   Emanetlerin saklanması ücreti
Madde 7 – Noterler, saklayacakları emanetler için (emanet ister eşya, isterse kıymetli evrak olsun) maktu olarak yıllık 11,28 TL ücret alırlar. Tutanakta yazılı emanetler birden fazla olsa dahi, tek saklama ücreti alınır.
Emanetlerin saklanması ayrıca gideri gerektirmekte ise noter, birinci fıkra uyarınca alacağı ücretten başka, bu sebeple yapacağı gerçek gideri de ilgilisinden alır. Emanetler birden fazla kişilere ait ise, emanetlerin miktarına ve kapladığı yere göre, gider aralarında paylaştırılır.
Saklama süresi kanunca belirtilmiş olan hallerde ücret, belirtilen süre için peşin olarak alınır. Saklama süresi kanunca belli olmayan emanetlerin ücreti, her yıl peşin olarak alınır.
Noterin değişmesi halinde, ayrılan noter, aldığı saklama ücretinden geriye kalan süreye ait tutarı yeni notere devreder.

Harç, damga vergisi ve resimden muaf işlemlerle kamulaştırma tebliğlerinde noter ücreti
Madde 8 – Noterler, özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen, ancak değer içeren işlemlerden, harç alınmış olsa idi alınması gereken harcın % 10’u oranında noter ücreti alırlar. Değer içermeyen bu çeşit işlemler dolayısıyla noterler onadıkları her imza için 4,09 TL ücret alırlar.
Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen ve imza onaylamasını gerektirmeyen protesto, ihtarname, ihbarname işlemlerinde ilgilisine tebliğ edilecek her nüsha için 4,09 TL ücret alınır.
Kamulaştırma Kanunu hükümleri uyarınca yapılacak kamulaştırma tebliğlerinde ilgilisine tebliğ edilecek her nüsha için 4,09 TL ücret alınır.

   Defter onaylama ücreti
Madde 9 – Defterlerin açılış onaylamasından, yüz sayfaya kadar olanlardan (yüz sayfa dahil) 1,53 TL, yüz sayfadan yukarı her yüz sayfadan da 57 KR onaylama ücreti alınır. Yüz sayfadan fazla olan defterlerin küsuratı elli sayfaya kadar olursa ücret alınmaz. Elli ve daha fazla olursa 57 KR ücret alınır.
Ara ve kapanış onaylamalarında maktu olarak 57 KR ücret alınır.
Özel kanunlarına göre harç, damga vergisi ve resimden muaf olanlara ait defterlerin onaylamasından da, yukarıdaki fıkralar uyarınca ücret alınır.

   Bildirim yazı ücreti
Madde 10 – Noterler, kanunda öngörülen bildirim yükümlülükleri doğrultusunda yazacakları her yazı için 1,53 TL bildirim yazı ücreti alırlar.

   Yol ödeneği
Madde 11 – Noterler ve imzaya yetkili vekilleri, noterlik dairesi dışında iş yapmak veya Noterlik Kanunu’nun 55 inci maddesi hükmü uyarınca evrak ve defterleri götürmek için daireden ayrıldıklarında gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 19,34 TL yol ödeneği alırlar.
Noterlik dairesi dışında piyango, özel ve resmî kuruluşların kur’a, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak; tutanak düzenlemeleri halinde, noterler ve imzaya yetkili vekilleri gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 177,18 TL yol ödeneği alırlar.

   Aracılık ücreti
Madde 12 – Aracı noter, işin gerektirdiği her türlü giderden başka, her işlem için maktu olarak 1,09 TL aracılık ücreti alır.
Terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi işlemlerinde, noter ücreti ile yazı ücreti bu Tarifenin 1 inci ve 3 üncü maddelerde yer alan hükümler doğrultusunda alınır.
Madde 13 – Terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi işlemlerinde, noter ücreti ile yazı ücreti bu Tarifenin 1 inci ve 3 üncü maddelerde yer alan hükümler doğrultusunda alınır.

   Elektronik İşlemler
Madde 14 – Noterlik işlemlerinin elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile yapılması halinde de bu tarife hükümlerine göre ücret alınır.
Elektronik Tespit Ücreti
Madde 15 – Elektronik ortamdaki durum, görüntü, işlem veya benzeri her türlü verinin tespiti işlemlerinde, noter ücreti ile hazırlanacak tutanak için yazı ücreti bu Tarifenin 1 inci ve 3 üncü maddelerde yer alan hükümler doğrultusunda alınır.
Tespiti yapılan verinin 1 MB’a kadar olan kısmı için 2,18 TL, sonraki her 1 MB için ise 1,09 TL ücret alınır.

   Yürürlük tarihi :
Madde 16- Bu tarife, 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun değişik 112 nci maddesi uyarınca hazırlanmış olup, 1 Mart 2017 tarihinden itibaren uygulanır.

(2)          SAYILI TARİFE

 

2017 Yılı Noter Harçları

 
I.             Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar:  
1.            Muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan beher imza için (Binde 1,13)
Bütün imzalar için bu suretle alınacak harcın toplam miktarı (65,40 TL)’den az, (33.607,10 TL)’den çok olamaz.  
2.            Emanet harçları:  
Saklanmak üzere noterlere tevdi edilen değeri belli emanetlerden (Binde 2,27)
Harç miktarı (4,60 TL)’den az olamaz, harç yıllık olarak hesaplanır. Bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır. Yıl kesirleri tam itibar olunur.  
3.            Gayrimenkul ve menkullerin idaresi harcı: (Binde 4,55)
Harç yıllık olarak hesaplanır, bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır. Yıl kesirleri tam itibar olunur. Gayrimenkullerin değerleri belli değilse değerler takdir yolu ile tespit edilir.  
4.            Konşimento yazılması harcı:  
Konşimento yazılmasında eşyanın her gayrisafı tonundan 0,589
5.            (3239 sayılı Kanunun İ39 uncu maddesiyle fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.)  
II.            Maktu harçlar:  
1.            Belli       meblağı ihtiva etmeyen ve alınacak harç miktarı kanun ve tarifede ayrıca gösterilmemiş olan senet, mukavele ve kağıtlardaki imzaların beherinden 10,20
2-            Her nevi tebliğ (6830 sayılı Kanun hükümleri muvacehesinde noterlerce muhataba yapılacak tebliğler dahil) ihbar, ihtar ve protestolardan muhataba tebliğ edilecek beher nüsha için 17,80
3.            (6728     sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:9/8/2016) Vekaletnamelerde beher imza için 13,30
4.            (6728     sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen şekli. Yürürlük:9/8/2016) Defter tasdiki (kuruluş aşamasında yapılan tasdikler hariç):  
a)            Açılış,     ara ve kapanış tasdik ve şerhleri (Beher defter için):  
aa)İşletme defteri ve diğer her türlü defterler 25,30
bb)Serbest meslek kazanç defteri 31,40
cc)Bilanço esasına göre tutulan defterler 31,40
b)            Açılış      tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi:  
100 sayfaya kadar (100 dahil) 8,20
100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve fazlası için 8,20
(5035 sayılı Kanunun 35 inci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük: 1/1/2004) Ticaret sicili memurluklarınca yapılacak defter tasdiki işlemlerinden yukarıda belirtilen harçlar aynen alınır.  
5.Suretler ve tercümeler:  
a)            İlgililere                veya ibraz edenlere verilecek her türlü mukavele, senet, yazılı kağıt ve kayıt suretlerinin ve fotokopilerinin beher sayfasından 1,80
b)            Tercüme suretleri ve yabancı dille yazılmış kağıtların suretleri ve tercümeleri beher sayfasından (Fotokopiler dahil) 4,60
6.Saklanmak üzere noterlere tevdi olunan ve değeri belli olmayan emanetlerle vasiyetnameler her yıl için (Yıl kesirleri tam sayılır) 17,80
7.            Tespit    ve tutanak harçları:  
Mukavelename, senet veya yazılı kağıtların veya bir şeyin veya bir yerin hal ve şeklinin ilgili şahısların hüviyet ve ifadelerinin tespiti 17,80
8.            Piyango, seçim ve toplantılarda hazır bulunmaktan alınacak harçlar;  
Davet üzerine piyango ve hususi müesseselerin kura, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak düzenlenecek tutanaklarda 334,20
9.            Düzeltme            harcı:  
Evvelki işin mahiyet ve değeri değişmemek şartıyla yapılacak düzeltmelere ait beyannamelerden beher imza için 3,65
10.          Mukavele           feshi harcı:  
Değeri belli bir borç veya bir taahhüdün ikrarını tazammun etmeyen mukavelelerin feshinde beher imza için 3,65
II.            (6217     sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:14/4/2011)Belli bir meblağı ihtiva etmeyen umumi ibra, umumi makbuz, tahkimname, ölüme bağlı tasarruf senet ve mukaveleleri, ölünceye kadar bakma akdi, vakıf, aile vakıfları, evlat edinme, karı-koca haklarının idaresi, babalığı tanıma senetleri, miras taksim mukaveleleri, mirasçıîık belgesi, ifraz mukaveleleri ve bunlardan rücu ve bunların feshi ve bunların teferruatına dair senet, mukavele ve kağıtların düzenlenmesinden ve noter tarafından re’sen düzenlenecek tutanaklardan 65,40

 

 

160 Comments

 1. Kazım dedi ki:

  Merhaba ben askerde olduğum için ikamet adres değişikliği yapamıyorum birine vekalet verip nüfustan adres değişikliği yapabilir mi ve ücreti ne kadar dır ?

  • Yeminli Tercuman dedi ki:

   Merhaba, evet vekalet vererek adres değişikliği yapabilirsiniz. Vekalet ücreti 120 TL civarındadır.

 2. murat dedi ki:

  merhaba ablamın okur yazarlığı yok denecek kadar kötü imza atamadığı için parmak basıyor ve sürekli şehir merkezinde değil banka,arazi tapu ve bunun gibi genel kapsamlı vekaleti nasıl alırız neler gereklidir şimdiden teşekkürler

  • Yeminli Tercuman dedi ki:

   Merhaba, ablanızla birlikte kimliklerinizi yanınıza alıp bir notere giderek “Genel Vekaletname” almak istediğinizi belirtirseniz yardımcı olurlar. 200 TL civarında ücreti olur.

 3. Kerem dedi ki:

  Merhaba. Gsm hattı devri için nasıl bir vekalet almamız gerekiyor. Birde alınan vekalet ücreti ne kadar ? Yardımınız için teşekkür ederim.

  • Yeminli Tercuman dedi ki:

   GSM hattını devretmek için ilgili operatörün şubesine başvurmalısınız. Vekalet ile işlemi yapmak istiyorsanız bir noterden bunun için vekalet almanız gerek. 120 TL civarında ücreti olur.

 4. Halil dedi ki:

  Merhabalar.yaklaşık 4.5 yıl once arazi satışı için vekalet vermiştim. Bir suresı varmi vekaletnamenin? Aynı vekaletnameyle tekrar islem yaptırilabilir mi?işlem için aslı mi gerekiyor vekaletnamenin?
  Aslını çıkarmak için aldığım notere gitmek şart mi?
  Başka bir noterde aslı gibidir yaptırılamaz mi fotokopisı gosterilerek?

  • Yeminli Tercuman dedi ki:

   Merhaba, iptal edilmediği sürece vekaletin süresi yoktur. İşlem yapmak için de aslı gibidir yapmak için de aslı gereklidir. Fotokopi ile işlem yapılamaz. Aynı notere giderek oradaki nüshayı bulurlarsa aslı gibidir yaparlar. Yoksa yeniden düzenlemeniz gerekir.

 5. Bilal dedi ki:

  Merhaba ben eşimin üzerinden araba veya gayrimenkul alım satımı yapmak istiyorum bunun için vekaletname oluyormu oluyorsa ne kadar tutar her satış alış için sürekli vekaletname almak gerekirmi yoksa bir kere almak yeterlimidir

  • Yeminli Tercuman dedi ki:

   Merhaba, bu işlem için 1 seferlik genel vekaletname almanız yeterlidir. 200 – 250 TL civarında ücreti olur.

 6. Rojhat dedi ki:

  İyi günler. Kardeşim KKTC’de okuyor. Bu sene ona öğrenim kredisi çıktı. E-devlet üzerinden kefaletnameyi onayladık. Şimdi de noterden kefaletnameyi imzalamamizi istiyor. Ücreti ne kadardır acaba bilgi verebilir misiniz?

  • Yeminli Tercuman dedi ki:

   İyi günler. E-devlet üzerinden onaylamış olmanız yeterli olması gerekiyor. Ama ille de noter onayı istiyorlarsa 150 TL civarında ücreti olur.

 7. Yaşam dedi ki:

  Eşim aracımızı bana devredeçek ücreti ne kadar acaba. Teşekkürler.

 8. ZELİHA dedi ki:

  31,10,2004 doğumlu kızımın ebeveynlerden herhangi biri ile yada yalnız başına yurtdışına çıkabilmesi için noterden nasıl bir evrak alabilirm ? gereklliği nedir ? ve ücreti nedir rica etsem yardımcı olabilirmisiniz .
  teşekkürler saygılar

  • Yeminli Tercuman dedi ki:

   Bunun için noterden muvafakatname almalısınız. Ücreti 100 TL civarında olabilir. Ayrıca, emniyetten bu belgeyi ücretsiz alabilirsiniz kanun değişmediyse henüz.

 9. Resul dedi ki:

  Selamun aleyküm. Ben hollandadan konsolosluk aracılığıyla kiracima ihbar göndereceğim (arazi). Acaba orda noter ücreti ne kadardır?

  • Yeminli Tercuman dedi ki:

   Aleyküm selam. Hollanda’daki noter ücretleri hakkında bilgimiz yok maalesef. Oradaki konsolosluğu arayarak veya bir notere başvurarak bilgi alabilirsiniz.

 10. Metin dedi ki:

  Bugün diplomamin aslı gibidir diye noter onaylı belgesini yaptırmak istedim. Transkript 4 sureti. Toplamda Arkalık önlü 8 suret oldu ve benden 163 TL ücret istediler. Bana çok pahalı geldi. Acaba ücreti doğru mudur?

 11. Goksel dedi ki:

  2017 kasım ayı imza sirküleri fiyatı nedir ?

 12. Selin dedi ki:

  Merhaba ben imza değişikliği yapmak istiyorum 19 yaşındayım bir arkadaşım notere bildirmen gerekiyor gibi birşey söylemişti bilginiz varsa beni de bilgilendirebilir misiniz?

  • Yeminli Tercuman dedi ki:

   Merhaba, bunun için noterden imza beyanı (imza sirküleri) almanız gerekli. 70 TL civarında ücreti olur.

 13. Baran dedi ki:

  Bana 6000 tl borcu olan birine noter huzurunda borcuna senet imzalatmak istiyorum bunun bana bir faydası olur eğer parayı vermezse?

  • Yeminli Tercuman dedi ki:

   Borcunu resmileştirmiş olursunuz ve ödemeyi yapması için noter kanalıyla ihtar çekebilirsiniz. İcra işlemlerinde kolaylık sağlar.

 14. Kafiye dedi ki:

  merhaba ben babama dıplomamı alması için vekalet vericektım ne kadar tutar

 15. Mustafa TAŞGIN dedi ki:

  Babam vefat etti. 6 kardeşiz. Anneme vekalet vermek istiyoruz. Ayrı ayrı mı versek yâda toplu mu versek hesaplı olur. Her ikisinin fiyatı ne olur. İyi çalışmalar.

  • Yeminli Tercuman dedi ki:

   Basit bir vekalet verecekseniz 300 TL civarında ücreti olur 6 kişinin. Tek tek olursa 100 TL civarında ücreti olur. Toplu vekalet daha hesaplı olur.

 16. ÇİÇEK dedi ki:

  Merhaba,
  Bir inşaat firmasından daire satın alıyorum, vekaletname hazırlandı; onun imzalanması için direk notere mi gitmeliyim yoksa elektronik de olabilir mi?

  • Yeminli Tercuman dedi ki:

   Merhaba,
   Noter huzurunda imzalamanız gerekli. Ya siz notere gideceksiniz ya da noter size gelecek.

 17. Eymen dedi ki:

  Selamün aleyküm. Hocam çok sağolun. Herkese cevap vermeye çalışıyorsunuz. Benim sorum şu; ben samsundayım , diğer kişi mersinde. Senet düzenleyeceğiz. Ücreti ne olacaktır tahmini. Ve ben oraya gitmeden düzenlenebilir mi?

  • Yeminli Tercuman dedi ki:

   Aleyküm selam. Noterde senet düzenlenip düzenlenmediği konusunda emin değilim. Bazı noterler düzenlenmediğini belirtiyor. İki kişinin bir arada olması gerektiği söyleniyor.

 18. Serkan dedi ki:

  Merhabalar. Arac ruhsatimi emniyetten almasi icin baska sehirdeki bir arkadasima vekalet verebilir miyim.

  • Yeminli Tercuman dedi ki:

   Merhaba,
   Evet, vekalet verebilirsiniz. Bir notere başvurursanız işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

 19. Melike dedi ki:

  Benim adima bir kuruma evrak bırakması için vekalet vereceğim farklı illerdeyiz ücreti ne kadar olur ?

  • Yeminli Tercuman dedi ki:

   Merhaba,
   120 TL civarında ücreti olur. Bir notere başvurursanız işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

 20. Atınç dedi ki:

  Eski iş yerim maaşımı yatırmıyor. İhtar çekicem. Noterde nekadar ücret öderim acaba ?

  • Yeminli Tercuman dedi ki:

   İhtarname ücretleri konunun içeriğine ve meblaya göre değişiklik gösterebiliyor. Size en yakın bir notere başvurarak net bir bilgi alabilirsiniz.

 21. Samet dedi ki:

  Ödemesi yapılmayan bir faturam var. Bunun için ne yapmalıyım. Ücreti ne olur? Şimdiden teşekkürler

 22. Cenker dedi ki:

  s.a. muteahhıt ıle anlasma yapılacak bundan oturu avukatıma sadece bu sozlesme ıcın vekalet vermem gerekmekte ucretı ne olur ? ayrıca her noter farklı fıyatlar ıstermı ? tskrler

  • Yeminli Tercuman dedi ki:

   A.s. Noter fiyatları üç aşağı beş yukarı aynıdır. Ücret konusunda bir noterden bilgi alabilirsiniz.

 23. Okan dedi ki:

  Merhaba iyi günler. Ev satışı yaparken evi alacak kişi belirli bi miktar noterlik ücreti ödüyor. Evi satan kişi bi ücret ödüyor mu ? Ödüyorsa ne kadar ödeme yapıyor?

  • Yeminli Tercuman dedi ki:

   Merhaba,
   Ev satışı yaparken %4 oranındaki tapu harcı satıcı ve alıcı tarafından eşit oranlarda ödenir. Yani satış bedelinin %2’si satıcı, %2’si de alıcı tarafından ödenir. Ayrıca, emlak vergisi de çıkarsa bu da satıcıya aittir.

 24. Mehmet dedi ki:

  Merhaba üzerime kayıtlı araç ceza yedi ve bağlandı ama ben bağlanan şehirde değilim ne vekaleti vermem gerekiyor ve ücreti nedir teşekkürler

  • Yeminli Tercuman dedi ki:

   Noterlerde bu işlemler için taslak hazır oluyor zaten. Her hangi bir notere giderek durumu anlatırsanız yardımcı olurlar. 120 – 150 TL civarında ücreti olur.

 25. Zekai dedi ki:

  3700 karakter ingilizce tercümeli belgeyi aslı gibidir noter onayına ne kadar ödemem gerekiyor?tşk ederim

  • Yeminli Tercuman dedi ki:

   Aslı gibidir onay ücreti sayfa başına standarttır. 40 – 50 TL civarında sayfa onay ücreti vardır.

 26. Mustafa dedi ki:

  Merhaba
  Çiftlikbank adlı oyuna üye oldum be ben bundan vazgeçtim bana söylenen bir noterden para iadesi için merkez e ihtarname göndermeniz geren söylendi ben bu ihtarname ücreti ne kadar vericem şirkete 220 tl harcadım. Yardımınız için teşekkürler.

  • Yeminli Tercuman dedi ki:

   En düşük ihtarname ücreti 150 TL civarında oluyor. Zaten alacağınız paranın çoğunu ihtarnameye vermeniz gerekecek. İhtarname olmadan paranızı almaya çalışırsanız sizin için daha iyi olur.

 27. Özge dedi ki:

  iş güvenliği tespit öneri defteri onaylatıcam nekadar ücreti oluyor

 28. Uğur dedi ki:

  Iyi günler 2 ay önce trafik kazası geçirdim bunun içinde avukat tutmak istiyorum. Avukat vekalet ücreti ne kadar olur.

 29. ercan imiş dedi ki:

  merhabalar 2014 kat karşılığı inşaat sözleşmesi yaptık mütahait ile şimdi karşılık fesh edeceğiz fesih için gerekli evraklar nelerdir birde fesih masrafı varmıdır şimdiden teşekürler

 30. Smeyra dedi ki:

  Arkadaşıma diploma alması için vekalet verdim işten izin alıp gitme imkanı olmadığı için vazgeçti ne yapmalıyım iptal ettiriliyor mu nasıl bi yol izlemeliyim

  • Yeminli Tercuman dedi ki:

   Vekaleti noterden iptal ettirebilirsiniz. Sizin için sorun olmazsa iptal ettirmek zorunda da değilsiniz.

 31. Mehmet dedi ki:

  Vekalet te düzenleme yapacağızoyapacağı oyle birşey varmı ve yeni bir ücret alinirmi.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir