2018 Yılı Noterlik Ücret Tarifesi

Filipinlerden Bakıcı Getirme İşlemleri
Aralık 17, 2016
Hemen Çeviri Yapacak Çevirmen Mi Arıyorsunuz?
Ocak 5, 2017

2018 Yılı Noterlik Ücret Tarifesi

2017 yılı noterlik ücret tarifesi 1 Mart 2017 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 2018 yılı noter ücret tarifesi 1 Mart 2018 tarihinde güncellenecektir. Bu tarihe kadar 2017 yılı noterlik ücret tarifesi geçerli olacaktır.

2018 Yılı Çeşitli Noter İşlem Ücretleri (1 Mart 2018 Tarihine Kadar)

1-

2018 Yılı Noter Araç Satış Ücreti

Fiyatlar (TL)

1.a- Araç Plakası Değiştirmeden

125,90 TL

1.b- Aracın Plakası Değişirse* 125,90 TL
2- 2018 Yılı Aslı Gibidir Noter Ücreti  
2.a- 1 Adet Tek Taraflı Evrak 35,25 TL
2.b- 2 Adet Tek Taraflı Evrak 51,85 TL
2.c- 1 Adet Çift Taraflı Evrak 37,03 TL
2.d- 2 Adet Çift Taraflı Evrak 55,42 TL
3- Standart Sayfa Tercüme Onay Ücreti 97,00 TL
4- Araç Satışı İçin Noterden Vekaletname Verme Ücreti 90,50 – 120 TL
5- Noter Avukata Vekaletname Verme Ücreti 90,50 – 120 TL
6- Noterden Genel Vekalet Ücreti 200 – 250 TL
7- Noterden Muhasebe Vekalet Ücreti 120 – 150 TL
8- Diploma Noter Onayı Ücreti (Tercüme) 97 TL
9- Diploma Noter Onayı Ücreti (Aslı Gibidir) 37 – 50 TL
10- Noter İhtarname Ücretleri 150 – 1000 TL

Noter ihtarname ücretleri 150 TL‘den başlamakta olup, ihtarnamenin türüne göre fiyatlar değişmektedir. Net fiyatı öğrenmek için en yakın notere başvurabilirsiniz.

*Not: Yeni yapılan düzenlemeye göre araç plakası değişse de değişmese de devir ücreti aynıdır. Plaka değişikliği için devir esnasında noterde herhangi bir ek ücret ödenmeyecektir. 

2017 YILI NOTERLİK ÜCRET TARİFESİ

   Noter ücreti
Madde 1 – Noterler, yaptıkları işlemlerden Harçlar Kanunu’na göre aldıkları harçların yüzde otuzu oranında noter ücreti alırlar.
Bu ücret, bir noterlik işleminde 3,56 TL’den az olamaz.
Bu suretle hesaplanan ücret miktarlarında (0,5 KR’nin) yarım kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz.

   Düzenleme ücreti
Madde 2 – Noterler, yaptıkları vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemesinden 161,06 TL düzenleme ücreti alırlar.
Bu işlemlerden vazgeçme veya bunların feshi, iptali ve değiştirilmesi yukarıda belirtilen ücretin üçte biri oranında ücrete tabidir. Düzenleme ücreti alınması gereken bir işlemde hesap edilecek noter ücreti ile düzenleme ücretinden hangisi fazla ise o ücret alınır.

   Yazı ücreti
Madde 3 – Noterler, her ne suretle olursa olsun yazdıkları kağıtların dairede kalan nüshası ile iş sahibine verilen asıl ve örneklerinin her sayfasından 4,88 TL yazı ücreti alırlar.
Yukarıdaki fıkrada gösterilen kağıtların örneklerinin iş sahibinin istek ve onayı üzerine, noterlik dairesinde fotokopi yoluyla çıkartılması halinde, bu örneklerin her sayfası da aynı ücrete tabidir
Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf tutulan işlemleri noter yazdığı takdirde, yukarıdaki fıkra hükmü gereğince yazı ücreti alınır.
Tanıklık ve onama şerhlerinden yazı ücreti alınmaz.

   Çevirme ücreti
Madde 4 – 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 103 üncü maddesi hükmü uyarınca, noter tarafından bir dilden diğer dile, bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların her sayfasından 40,40 TL çevirme ücreti alınır.
Bir dilden diğer dile veya bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların 10 veya daha az satırı içeren sayfalarından birinci fıkrada gösterilenin yarısı kadar ücret alınır.

   Karşılaştırma ücreti
Madde 5 – Dışarıda yazılıp onama veya tebliğ için noterliğe getirilen kağıtların karşılaştırılmasından (Asıllar hariç) sayfa başına 4,88 TL ücret alınır.
Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf tutulan işlemlerden de bu ücret aynen alınır.

   Tescil ücreti
Madde 6 – Kanun uyarınca tescili gereken işlemlere ait kağıtlardan, işlem başına maktu olarak 1,53 TL tescil ücreti alınır.

   Emanetlerin saklanması ücreti
Madde 7 – Noterler, saklayacakları emanetler için (emanet ister eşya, isterse kıymetli evrak olsun) maktu olarak yıllık 11,28 TL ücret alırlar. Tutanakta yazılı emanetler birden fazla olsa dahi, tek saklama ücreti alınır.
Emanetlerin saklanması ayrıca gideri gerektirmekte ise noter, birinci fıkra uyarınca alacağı ücretten başka, bu sebeple yapacağı gerçek gideri de ilgilisinden alır. Emanetler birden fazla kişilere ait ise, emanetlerin miktarına ve kapladığı yere göre, gider aralarında paylaştırılır.
Saklama süresi kanunca belirtilmiş olan hallerde ücret, belirtilen süre için peşin olarak alınır. Saklama süresi kanunca belli olmayan emanetlerin ücreti, her yıl peşin olarak alınır.
Noterin değişmesi halinde, ayrılan noter, aldığı saklama ücretinden geriye kalan süreye ait tutarı yeni notere devreder.

Harç, damga vergisi ve resimden muaf işlemlerle kamulaştırma tebliğlerinde noter ücreti
Madde 8 – Noterler, özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen, ancak değer içeren işlemlerden, harç alınmış olsa idi alınması gereken harcın % 10’u oranında noter ücreti alırlar. Değer içermeyen bu çeşit işlemler dolayısıyla noterler onadıkları her imza için 4,09 TL ücret alırlar.
Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen ve imza onaylamasını gerektirmeyen protesto, ihtarname, ihbarname işlemlerinde ilgilisine tebliğ edilecek her nüsha için 4,09 TL ücret alınır.
Kamulaştırma Kanunu hükümleri uyarınca yapılacak kamulaştırma tebliğlerinde ilgilisine tebliğ edilecek her nüsha için 4,09 TL ücret alınır.

   Defter onaylama ücreti
Madde 9 – Defterlerin açılış onaylamasından, yüz sayfaya kadar olanlardan (yüz sayfa dahil) 1,53 TL, yüz sayfadan yukarı her yüz sayfadan da 57 KR onaylama ücreti alınır. Yüz sayfadan fazla olan defterlerin küsuratı elli sayfaya kadar olursa ücret alınmaz. Elli ve daha fazla olursa 57 KR ücret alınır.
Ara ve kapanış onaylamalarında maktu olarak 57 KR ücret alınır.
Özel kanunlarına göre harç, damga vergisi ve resimden muaf olanlara ait defterlerin onaylamasından da, yukarıdaki fıkralar uyarınca ücret alınır.

   Bildirim yazı ücreti
Madde 10 – Noterler, kanunda öngörülen bildirim yükümlülükleri doğrultusunda yazacakları her yazı için 1,53 TL bildirim yazı ücreti alırlar.

   Yol ödeneği
Madde 11 – Noterler ve imzaya yetkili vekilleri, noterlik dairesi dışında iş yapmak veya Noterlik Kanunu’nun 55 inci maddesi hükmü uyarınca evrak ve defterleri götürmek için daireden ayrıldıklarında gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 19,34 TL yol ödeneği alırlar.
Noterlik dairesi dışında piyango, özel ve resmî kuruluşların kur’a, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak; tutanak düzenlemeleri halinde, noterler ve imzaya yetkili vekilleri gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 177,18 TL yol ödeneği alırlar.

   Aracılık ücreti
Madde 12 – Aracı noter, işin gerektirdiği her türlü giderden başka, her işlem için maktu olarak 1,09 TL aracılık ücreti alır.
Terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi işlemlerinde, noter ücreti ile yazı ücreti bu Tarifenin 1 inci ve 3 üncü maddelerde yer alan hükümler doğrultusunda alınır.
Madde 13 – Terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi işlemlerinde, noter ücreti ile yazı ücreti bu Tarifenin 1 inci ve 3 üncü maddelerde yer alan hükümler doğrultusunda alınır.

   Elektronik İşlemler
Madde 14 – Noterlik işlemlerinin elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile yapılması halinde de bu tarife hükümlerine göre ücret alınır.
Elektronik Tespit Ücreti
Madde 15 – Elektronik ortamdaki durum, görüntü, işlem veya benzeri her türlü verinin tespiti işlemlerinde, noter ücreti ile hazırlanacak tutanak için yazı ücreti bu Tarifenin 1 inci ve 3 üncü maddelerde yer alan hükümler doğrultusunda alınır.
Tespiti yapılan verinin 1 MB’a kadar olan kısmı için 2,18 TL, sonraki her 1 MB için ise 1,09 TL ücret alınır.

   Yürürlük tarihi :
Madde 16- Bu tarife, 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun değişik 112 nci maddesi uyarınca hazırlanmış olup, 1 Mart 2017 tarihinden itibaren uygulanır.

(2)          SAYILI TARİFE

 

2017 Yılı Noter Harçları

 
I.             Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar:  
1.            Muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan beher imza için (Binde 1,13)
Bütün imzalar için bu suretle alınacak harcın toplam miktarı (65,40 TL)’den az, (33.607,10 TL)’den çok olamaz.  
2.            Emanet harçları:  
Saklanmak üzere noterlere tevdi edilen değeri belli emanetlerden (Binde 2,27)
Harç miktarı (4,60 TL)’den az olamaz, harç yıllık olarak hesaplanır. Bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır. Yıl kesirleri tam itibar olunur.  
3.            Gayrimenkul ve menkullerin idaresi harcı: (Binde 4,55)
Harç yıllık olarak hesaplanır, bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır. Yıl kesirleri tam itibar olunur. Gayrimenkullerin değerleri belli değilse değerler takdir yolu ile tespit edilir.  
4.            Konşimento yazılması harcı:  
Konşimento yazılmasında eşyanın her gayrisafı tonundan 0,589
5.            (3239 sayılı Kanunun İ39 uncu maddesiyle fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.)  
II.            Maktu harçlar:  
1.            Belli       meblağı ihtiva etmeyen ve alınacak harç miktarı kanun ve tarifede ayrıca gösterilmemiş olan senet, mukavele ve kağıtlardaki imzaların beherinden 10,20
2-            Her nevi tebliğ (6830 sayılı Kanun hükümleri muvacehesinde noterlerce muhataba yapılacak tebliğler dahil) ihbar, ihtar ve protestolardan muhataba tebliğ edilecek beher nüsha için 17,80
3.            (6728     sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:9/8/2016) Vekaletnamelerde beher imza için 13,30
4.            (6728     sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen şekli. Yürürlük:9/8/2016) Defter tasdiki (kuruluş aşamasında yapılan tasdikler hariç):  
a)            Açılış,     ara ve kapanış tasdik ve şerhleri (Beher defter için):  
aa)İşletme defteri ve diğer her türlü defterler 25,30
bb)Serbest meslek kazanç defteri 31,40
cc)Bilanço esasına göre tutulan defterler 31,40
b)            Açılış      tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi:  
100 sayfaya kadar (100 dahil) 8,20
100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve fazlası için 8,20
(5035 sayılı Kanunun 35 inci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük: 1/1/2004) Ticaret sicili memurluklarınca yapılacak defter tasdiki işlemlerinden yukarıda belirtilen harçlar aynen alınır.  
5.Suretler ve tercümeler:  
a)            İlgililere                veya ibraz edenlere verilecek her türlü mukavele, senet, yazılı kağıt ve kayıt suretlerinin ve fotokopilerinin beher sayfasından 1,80
b)            Tercüme suretleri ve yabancı dille yazılmış kağıtların suretleri ve tercümeleri beher sayfasından (Fotokopiler dahil) 4,60
6.Saklanmak üzere noterlere tevdi olunan ve değeri belli olmayan emanetlerle vasiyetnameler her yıl için (Yıl kesirleri tam sayılır) 17,80
7.            Tespit    ve tutanak harçları:  
Mukavelename, senet veya yazılı kağıtların veya bir şeyin veya bir yerin hal ve şeklinin ilgili şahısların hüviyet ve ifadelerinin tespiti 17,80
8.            Piyango, seçim ve toplantılarda hazır bulunmaktan alınacak harçlar;  
Davet üzerine piyango ve hususi müesseselerin kura, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak düzenlenecek tutanaklarda 334,20
9.            Düzeltme            harcı:  
Evvelki işin mahiyet ve değeri değişmemek şartıyla yapılacak düzeltmelere ait beyannamelerden beher imza için 3,65
10.          Mukavele           feshi harcı:  
Değeri belli bir borç veya bir taahhüdün ikrarını tazammun etmeyen mukavelelerin feshinde beher imza için 3,65
II.            (6217     sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:14/4/2011)Belli bir meblağı ihtiva etmeyen umumi ibra, umumi makbuz, tahkimname, ölüme bağlı tasarruf senet ve mukaveleleri, ölünceye kadar bakma akdi, vakıf, aile vakıfları, evlat edinme, karı-koca haklarının idaresi, babalığı tanıma senetleri, miras taksim mukaveleleri, mirasçıîık belgesi, ifraz mukaveleleri ve bunlardan rücu ve bunların feshi ve bunların teferruatına dair senet, mukavele ve kağıtların düzenlenmesinden ve noter tarafından re’sen düzenlenecek tutanaklardan 65,40

 

 

245 Comments

 1. Savaş dedi ki:

  ACİL YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM ; Merhaba üniversite diplomamı kaybettim daha önce aslı gibidir yaptırmıştım bir notere nekadar süre saklanır evrak ? O notere gitmeden alınabilirmi ? Hangi noter olduğunu bulmak mümkünmü ?

  • Yeminli Tercuman dedi ki:

   Merhaba. Evraklar süresiz saklanır noterlerde. Baska noterden almanız mümkün olmaz. Aslı gibidir yaptırdığınız noteri bulmanız lazım. Evrak onay numarası ve tarihi isterler sizden muhtemelen. Bu numaralar varsa işiniz daha kolay olur.

 2. orhan dedi ki:

  ben vekalet vericem yalnız şirket adına banka ya para yatırma çekme faktoring işlemleri için ücreti ne kadardır

 3. Fatma dedi ki:

  Üniversite ders kayıt için bir defaya mahsus imza yetkisi vekaleti cikaricam ne kadar tutar

 4. Beyza dedi ki:

  17 yaşındayım ve sigortalı çalışabilmem için ebeveynlerimden birinin gidip notere onaylatması gerekiyor. Bunun için ne gibi bir ücret alınır ve ne kadar alınır?

 5. Onur dedi ki:

  Nüfus işlemleri mi memleket olmadığım için başka birine vekaletini vermem gerekiyor acaba ücreti ne kadar dur?

 6. tolga dedi ki:

  Merhaba Genel vekalet iptali icin ne kadara mal olur

 7. Gözde dağ dedi ki:

  Merhaba işten çıkarıldımve 2300 alacağım var ihatr çekicem fiyatı ne olur ?

 8. Kerem dedi ki:

  Merhaba ben askerdeyden bi abime ticari işlerimi halledebilmesi için vekalet verdim bu vekaleti şimdi iptal etmek istiyorum fakat kaçıncı noter e verdiğimi bilmiyorum bu sistemden çıkarmı ücreti ne kadardır.

 9. Cihan dedi ki:

  İyi günler bir sorum olucaktı kooperatif ten tapusu olmayan 120 metre kare dairenin satış işlem ücreti nekadar dır noterde bildirirseniz sevinirim teşekkürler

 10. hamed dedi ki:

  Merhaba, lisans diploması, transkript, pasaportumu iranda türkçe çevirdim , ama galiba üniversite noter onaylı olmasını kabul edecekmiş, söylediyim belgelerin yanlız noter onaylı olmasının ucreti ne kadar? Ve noter hangi süre içerisinde teslim eder?

 11. Emine Ceylan dedi ki:

  Merhaba ben erasmus ogrencisiyim. Almanya vizesi için Noter tasdikli Taahhütnameye ihtiyacım var. Bu belge nasıl alınıyor ve ücreti hakkında bilgi verir misiniz?
  öğrenciler ücretin belirli bir kısmını ödüyormuş bu doğru mu? Bir de bunun yazılı olduğu resmi bir bildiri var mı?

 12. ayşe dedi ki:

  merhaba
  miras intikali için vekalet vermek istiyorum ücreti ne kadar acaba

 13. MEHMET ÖZTOKOÇIN dedi ki:

  MUVAFAKATNAME NOTER UCRETI NE KADAR ?

 14. Burak dedi ki:

  avukata vekalet vereceğim ne kadar tutar

 15. Sadık dedi ki:

  Çekiliş ile i pad4 kazandım noterden ibra belgesi almam gerekiyor ne kadar ücreti oluyor acaba

 16. Bülent TEPEBAĞ dedi ki:

  Elektrik su dogalgaz abonelikleri alınması için inşaat firmasına vekalet verme ücreti ne kadar olur?

 17. Recep Ünal dedi ki:

  Merhabalar
  1 Adet imza beyanname
  1 adet nüfus cüzdanı sureti
  Bide 4 kişiye muhasebeci vekaletnamesi noterden ne kadar alırlar acaba

 18. Selami olgun dedi ki:

  Bosanma davasi icin avukatima vekalet verecegim bunun noter ucreti ne kadar acaba

 19. Sevcan dedi ki:

  Kolay gelsin , uzakta oldugum icin diplomami alamadim arkadasimin diplomayi almasi icin alinacak vekaletin ucreti ve cesidi nedir acaba bir de arkaasimin tc siyle mi gerceklesir?

  • Yeminli Tercuman dedi ki:

   Arkadaşınızın TC’si ile işlem yapabilirsiniz bir notere gidip. 120 TL civarında ücreti olur.

 20. melis dedi ki:

  avukata verdiğimiz vekaleti geri çekmek için ne kadar öderim?

 21. hakan dedi ki:

  merhabalar bıraktığım iş yerinden kıdem tazminatı alacağım var 2 aydır ne zaman arasam bugün yarın diye oyalıyorlar bende ihtarname çekmek istiyorum ücreti ne kadar olur ?

 22. Kemal Özcan dedi ki:

  Merhaba

  Çalıştığım iş yerinden Memurluk atamam olması nedeniyle ihtarname çekeceğim alacaklarim için. Bunun fiyatı nedir yardımcı olabilir misiniz?

 23. Ayşe dedi ki:

  İmza beyanı ücreti ne kadar öğrenebilirmiyim?

 24. ramazan erdinç dedi ki:

  iyi çalışmalar, Ev sahibine bir ay sonra kiralanan meskeni boşaltacagima dair yazılı evrak göndermek istiyorum. bunun ücreti ne kadaedit acaba?

 25. volkan dedi ki:

  ihalelere istinaden düzenlenen sözleşmeler ile alakalı ücretler nelerdir ? yardımlarınızı rica ederim.

  • Yeminli Tercuman dedi ki:

   Sözleşme tutarının binde 9,48 oranında damga vergisi ve binde 5,69 karar pulu yatırmanız gerekiyor. Sözleşme imza tarihinden sonra 15 gün içinde yatırmazsanız cezalı duruma düşersiniz. Vergi dairenizden işlemleri yapabilirsiniz.

 26. Emine dedi ki:

  Formasyon kaydı için üniversitemin bulunduğu şehire gitmem gerek ama memleketimde olduğum için gidemiyorum noterden vekalet almam gerekiyomus ücreti ne kadar olur acaba ?

 27. Yusuf Taha dedi ki:

  Kolay gelsin. Yurtdışındayım. Banka kartıma kayıtlı telefon numaramı değiştirmek istiyorum. Vekalet ücreti ne kadar tutar acaba?
  Ayrıca vekaleti sadece akrabam olan birine mi verebilirim yoksa istdeğim herhangi biri olur mu?

  • Yeminli Tercuman dedi ki:

   istediğiniz kişiye vekalet verebilirsiniz. Yurtdışındaki vekalet ücretleri hakkında bir bilgimiz yok. Bulunduğunuz ülkedeki temsilciliklerimizden bilgi alabilirsiniz.

 28. Y vehbi dedi ki:

  Merhaba noterden mülkiyeti muhafaza kaydıyla araç satım sözleşmesi yapmak istiyoruz ama ücret alacağın meblağına göre değişiyormuş sanırım bu ücretin oranını öğrenebilir miyim

 29. Buse dedi ki:

  Merhaba ben erasmus almanya vizesi için Noter tasdikli Taahhütnameye ihtiyacım var. Bu belge nasıl alınıyor ve ücreti hakkında bilgi verir misiniz?

 30. Feride dedi ki:

  Merhaba nikah tarihi alıcaz fakat nişanlım St ben balıkesirdeyim iş nedeniyle gidemiyorum işlemleri onun yapması için verkalet vermem gerekiyormus ücreti nedir

 31. Samet dedi ki:

  Merhaba yatalak hasta için eve noter getirmek istiyoruz bulunduğum konuma 1 km çevresinde noter mevcut benden ne kadar bir ücret talep edilir? Banka hesapları için vekalet alacağız. Ayrıca 80 yaşında olduğu için hastane raporu vs talep edilir mi?

 32. hasan zerdali dedi ki:

  merhaba evlilik cüzdanı aslı gibidir yapmak için notere 82 tl ödedim 4 yüzü 1 sayfaya sığdırıp verdi, diğer arkadaşım başka bir notere 2 yüzü bir sayfa diğer 2 yüzü 2. sayfaya olacak şekilde 38 tl almış, nedeni 2 farklı noter arasında üstelik aynı yerler için 44 tl fark var? cimer e şikayet etmeden fikrinizi almak istedim..teşekkürler

  • Yeminli Tercuman dedi ki:

   Bazı noterlerde iş bilmezlikten dolayı böyle sıkıntılar olabiliyor. Muhtemelen sizin 4 sayfalık evrağınızın her bir sayfasını ayrı ayrı ücretlendirmiş. Noterler birliği ile de görüşebilirsiniz.

 33. suat biçer dedi ki:

  merab 2008 yılı ekim ayında ev kredisi çektim şimdi avukat aracılığı ile fazla alınan faizi geri almak istiyorum avukat a vekalet vermek için ne kadar noter ücreti öderim şimdiden teşekkürler.

  • Yeminli Tercuman dedi ki:

   Avukat vekalet ücretleri farklılık göstermekle birlikte, ortalama 200 TL civarında ücreti olur.

 34. Ahmet dedi ki:

  Selamun aleykum hayırlı işler. Bir kişiye vekalet vererek üniversiteden diplomamı aldırmak istiyorum. Vekalet ücreti ne kadar oluyor

  • Yeminli Tercuman dedi ki:

   Aleyküm selam. 100 TL civarında vekalet ücreti olur. Vekalet vereceğiniz kişinin TC kimlik nosu ile vekalet verebilirsiniz noterde.

 35. Tuba dedi ki:

  Merhaba ben formasyon evrakları için arkadaşıma vekalet vermek istiyorum okula verebilmesi için, fiyat hakkında bi bilginiz var mı?

  • Yeminli Tercuman dedi ki:

   100 TL civarında vekalet ücreti olur. Vekalet vereceğiniz kişinin TC kimlik nosu ile vekalet verebilirsiniz noterde…

 36. Hilal Kızılkaya dedi ki:

  Merhaba biz 10 kişi staj ücreti davası için avukata vekalet vermek istiyoruz. Notere kişi basi ne kadar para yatiririz ?

  • Yeminli Tercuman dedi ki:

   İşin içine para girince vekalet ücretlerinde değişkenlik oluyor. Toplu bir şekilde vekalet verirseniz sizin için daha uygun olacaktır.

 37. Ahmet dedi ki:

  Fabrikada taşören( özel güvenlik ) olarak ç uzun zamandır(9 ay) haftalik tatilimiz dahi olmadan çalıştırılmaktayız bu şekilde bize mobing uygulanmakta ihtar çektirip haklı fesihle tazminat ve ihbar alacaklarımızla işten ayrılabilir miyiz?

 38. Asim dedi ki:

  Merhaba nikah islemleri icin vekalet vermek istiyorum ucret ne kadardir acaba

 39. Ahmet dedi ki:

  Elektrik su dogalgaz aboneliklerinin iptal edilebilmesi icin vekalet verebilir miyim fiyat ne kadar olur

 40. Ftm dedi ki:

  Kuru temizleme hatasını kabul edip ücret ödemedi ihtarname çektireceğim ne kadar ?

  • Yeminli Tercuman dedi ki:

   İhtarname ücretleri konunun içeriğine ve tutara göre değişiklik gösterebiliyor. Size en yakın bir notere başvurarak net bir bilgi alabilirsiniz.

 41. Dilek dedi ki:

  Merhaba yaklaşık on yıl önce dedemin vefatinin sonrasında miras işlemleri için dayım annemle birlikte üç teyzemin vekaletini aldı okuryazarlıklari olmadıgi için annemde teyzelerim de vekaletin türünü bilmiyor şimdi verilen vekaleti geri çekmek istiyoruz ne yapmamız gerekir birde bu geçen zaman içerisinde bizim bilmediğimiz işlemler yapılmışsa bunu nasıl öğrenebiliriz

  • Yeminli Tercuman dedi ki:

   Merhaba, bir notere giderek ilgili vekaleti iptal ettirebilirsiniz. Detaylı bilgi için bir avukata danışsanız daha iyi olur, bu konuda bilgimiz yok maalesef.

 42. Rukiye dedi ki:

  Selamın aleyküm kardeşimle gayrimenkul e girdik tapu almak için vekalet almam gerekiyor 1.sorum firmaya genel vekalet versem olmaz mı dedim olmaz ikinizin ismi görünüyor dediler . Gerçekten olmuyor mu ?
  2. 2 şer sayfadan 2 adet yazıyı onaylatmam gerekiyor notere ne kadar ücret tutar acaba ? Evin mevki kablosuna kadar her şeyinin yazılı olduğu belge.

  Allah razı olsun

  • Yeminli Tercuman dedi ki:

   Aleyküm selam, sorularınıza net bir cevap alabilmek için bir notere başvursanız daha iyi olur. Yanlış yönlendirmeyelim konu biraz detaylı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir