2022 Yılı Noterlik Ücret Tarifesi

blank
Filipinlerden Bakıcı Getirme İşlemleri
Aralık 17, 2016
blank
Hemen Çeviri Yapacak Çevirmen Mi Arıyorsunuz?
Ocak 5, 2017

2022 Yılı Noterlik Ücret Tarifesi

blank

2021 yılı noterlik ücret tarifesi 10 Mart 2021 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 2022 yılı noter ücret tarifesi 1 yıl sonra güncellenecektir. Bu tarihe kadar 2021 yılı noterlik ücret tarifesi geçerli olacaktır.

2022 Yılı Çeşitli Noter İşlem Ücretleri
1- 2021 Yılı Noter Araç Satış Ücreti Fiyatlar (TL)
1.a- Sıfır Araç Tescili 207,00 TL
1.b- Araç Plakası Değiştirmeden 275,00 TL
1.c- Aracın Plakası Değişirse* 275,00 TL
2- 2021 Yılı Aslı Gibidir Noter Ücreti
2.a- 1 Adet Tek Taraflı Evrak 70,00 TL – 89,00 TL
2.b- 2 Adet Tek Taraflı Evrak 140,00 TL – 160,00 TL
2.c- 1 Adet Çift Taraflı Evrak 80,00 TL – 120,00 TL
2.d- 2 Adet Çift Taraflı Evrak 140,00 TL – 190,00 TL
3- Standart 1 Sayfa Tercüme Onay Ücreti 203,00 TL
4- Araç Satışı İçin Noterden Vekaletname Verme Ücreti 192,00 TL
5- Noter Avukata Vekaletname Verme Ücreti 192,00 TL
6- Noterden Genel Vekalet Ücreti 550,00 – 1.900,00 TL
7- Noterden Muhasebe Vekalet Ücreti 192,00 TL
8- Diploma Noter Onayı Ücreti (Tercüme) 136,00 TL – 176,00 TL
9- Diploma Noter Onayı Ücreti (Aslı Gibidir) 70,00 – 90,00 TL
10- Noter İhtarname Ücretleri 155,00 – 1.000,00 TL
11 Noter silah devir ücreti 280 – 400 TL
12 Vasiyetname 700,00 – 3.000,00 TL


*Not:
Yeni yapılan düzenlemeye göre araç plakası değişse de değişmese de devir ücreti aynıdır. Plaka değişikliği için devir esnasında noterde herhangi bir ek ücret ödenmeyecektir. Noter ihtarname ücretleri 155 TL‘den başlamakta olup, ihtarnamenin türüne göre fiyatlar değişmektedir. Net fiyatı öğrenmek için en yakın notere başvurabilirsiniz.

2022 YILI NOTERLİK ÜCRET TARİFESİ
2022 yılı noterlik ücret tarifesi henüz yayınlanmamıştır. 2021 ücret tarifesi aşağıdaki şekildedir. 

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden:

Noter ücreti

Madde 1- Noterler, yaptıkları işlemlerden Harçlar Kanunu’na göre aldıkları harçların yüzde otuzu oranında noter ücreti alırlar.

Bu ücret, bir noterlik işleminde 6,93 TL’den az olamaz.

Bu suretle hesaplanan ücret miktarlarında (0,5 KR’nin) yarım kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz.

Düzenleme ücreti

Madde 2 – Noterler, yaptıkları vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemesinden 313,53 TL düzenleme ücreti alırlar.

Bu işlemlerden vazgeçme veya bunların feshi, iptali ve değiştirilmesi yukarıda belirtilen ücretin üçte biri oranında ücrete tabidir. Düzenleme ücreti alınması gereken bir işlemde hesap edilecek noter ücreti ile düzenleme ücretinden hangisi fazla ise o ücret alınır.

Yazı ücreti

Madde 3 – Noterler, her ne suretle olursa olsun yazdıkları kağıtların dairede kalan nüshası ile iş sahibine verilen asıl ve örneklerinin her sayfasından 9,50 TL yazı ücreti alırlar.

Yukarıdaki fıkrada gösterilen kağıtların örneklerinin iş sahibinin istek ve onayı üzerine, noterlik dairesinde fotokopi yoluyla çıkartılması halinde, bu örneklerin her sayfası da aynı ücrete tabidir.

Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf tutulan işlemleri noter yazdığı takdirde, yukarıdaki fıkra hükmü gereğince yazı ücreti alınır.

Tanıklık ve onama şerhlerinden yazı ücreti alınmaz.

Çevirme ücreti

Madde 4 – 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 103 üncü maddesi hükmü uyarınca, noter tarafından bir dilden diğer dile, bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların her sayfasından 78,65 TL çevirme ücreti alınır.

Bir dilden diğer dile veya bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların 10 veya daha az satırı içeren sayfalarından birinci fıkrada gösterilenin yarısı kadar ücret alınır.

Karşılaştırma ücreti

Madde 5 – Dışarıda yazılıp onama veya tebliğ için noterliğe getirilen kağıtların karşılaştırılmasından (asıllar hariç) sayfa başına 9,50 TL ücret alınır.

Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf tutulan işlemlerden de bu ücret aynen alınır.

Tescil ücreti

Madde 6 – Kanun uyarınca tescili gereken işlemlere ait kağıtlardan, işlem başına maktu olarak 2,97 TL tescil ücreti alınır.

Emanetlerin saklanması ücreti

Madde 7 – Noterler, saklayacakları emanetler için (emanet ister eşya, isterse kıymetli evrak olsun) maktu olarak yıllık 21,95 TL ücret alırlar. Tutanakta yazılı emanetler birden fazla olsa dahi, tek saklama ücreti alınır.

Emanetlerin saklanması ayrıca gideri gerektirmekte ise noter, birinci fıkra uyarınca alacağı ücretten başka, bu sebeple yapacağı gerçek gideri de ilgilisinden alır. Emanetler birden fazla kişilere ait ise, emanetlerin miktarına ve kapladığı yere göre, gider aralarında paylaştırılır.

Saklama süresi kanunca belirtilmiş olan hallerde ücret, belirtilen süre için peşin olarak alınır. Saklama süresi kanunca belli olmayan emanetlerin ücreti, her yıl peşin olarak alınır.

Noterin değişmesi halinde, ayrılan noter, aldığı saklama ücretinden geriye kalan süreye ait tutarı yeni notere devreder.

Harç, damga vergisi ve resimden muaf işlemlerle kamulaştırma tebliğlerinde noter ücreti

Madde 8 – Noterler, özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen, ancak değer içeren işlemlerden, harç alınmış olsa idi alınması gereken harcın % 30’u oranında noter ücreti alırlar. Değer içermeyen bu çeşit işlemler dolayısıyla noterler onadıkları her imza için 7,96 TL ücret alırlar.

Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen ve imza onaylamasını gerektirmeyen protesto, ihtarname, ihbarname işlemlerinde ilgilisine tebliğ edilecek her nüsha için 7,96 TL ücret alınır.

Kamulaştırma Kanunu hükümleri uyarınca yapılacak kamulaştırma tebliğlerinde ilgilisine tebliğ edilecek her nüsha için 7,96 TL ücret alınır.

Defter onaylama ücreti

Madde 9 – Defterlerin açılış onaylamasından, yüz sayfaya kadar olanlardan (yüz sayfa dahil) 2,97 TL, yüz sayfadan yukarı her yüz sayfadan da 1,11 TL onaylama ücreti alınır. Yüz sayfadan fazla olan defterlerin küsuratı elli sayfaya kadar olursa ücret alınmaz. Elli ve daha fazla olursa 1,11 TL ücret alınır.

Ara ve kapanış onaylamalarında maktu olarak 1,11 TL ücret alınır.

Özel kanunlarına göre harç, damga vergisi ve resimden muaf olanlara ait defterlerin onaylamasından da, yukarıdaki fıkralar uyarınca ücret alınır.

Bildirim yazı ücreti

Madde 10 – Noterler, kanunda öngörülen bildirim yükümlülükleri doğrultusunda yazacakları her yazı için 2,97 TL bildirim yazı ücreti alırlar.

Yol ödeneği

Madde 11 – Noterler ve imzaya yetkili vekilleri, noterlik dairesi dışında iş yapmak veya Noterlik Kanunu’nun 55 inci maddesi hükmü uyarınca evrak ve defterleri götürmek için daireden ayrıldıklarında gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 37,65 TL yol ödeneği alırlar.

Noterlik dairesi dışında piyango, özel ve resmî kuruluşların kur’a, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak; tutanak düzenlemeleri halinde, noterler ve imzaya yetkili vekilleri gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 344,91 TL yol ödeneği alırlar.

Aracılık ücreti

Madde 12 – Aracı noter, işin gerektirdiği her türlü giderden başka, her işlem için maktu olarak 2,12 TL aracılık ücreti alır.

Terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi işlemlerinden alınacak ücret

Madde 13 – Terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi işlemlerinde, noter ücreti ile yazı ücreti bu Tarifenin 1 inci ve 3 üncü maddelerinde yer alan hükümler doğrultusunda alınır.

Elektronik İşlemler

Madde 14 – Noterlik işlemlerinin elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile yapılması halinde de bu Tarife hükümlerine göre ücret alınır.

Elektronik Tespit Ücreti

Madde 15 – Elektronik ortamdaki durum, görüntü, işlem veya benzeri her türlü verinin tespiti işlemlerinde, noter ücreti ile hazırlanacak tutanak için yazı ücreti bu Tarifenin 1 inci ve 3 üncü maddelerinde yer alan hükümler doğrultusunda alınır.

Tespiti yapılan verinin 100 KB a kadar olan kısmı için 4,24 TL, sonraki her 100 KB için ise 2,12 TL ücret alınır.

Yürürlük tarihi:

Madde 16 – Bu Tarife, 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun değişik 112 nci maddesi uyarınca hazırlanmış olup, yayımlanma tarihinden itibaren uygulanır.

2044/1-1

2021 Yılı Noter Harçları

Bize oy verin 🙂
[Uzman Tercüme: 54 Ort: 3.2]

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/wwwmetropoltercu/public_html/wp-content/themes/betheme/includes/content-single.php on line 211

634 Comments

 1. Muhammed dedi ki:

  Assalamu aleykum. Yurt dışındaki çocuklar için vekaletname ücreti ne kadar?

 2. Aynur dedi ki:

  Merhaba,
  Vermiş oldugum vekaleti iptal etmek istiyorum.Ne yapmalıyım.Ne kadar masraf yapmalıyım.İptal edeceğim kişiylemi gitmem gerekiyor notere.

  • Yaşar dedi ki:

   Notere gideceksin mümkünse vekaleti verdiğin notere yovmiye numarasını bulup (bir nüshası sizde ise) azilname yazılacak noter onaylayacak yaklaşık olarak 280 TL ücreti var

  • Sevda dedi ki:

   Merhabalar. Ev yaptirmak üzere topraktan girdiğimiz bir olusum tamamlanmadan mutahit iflas etti. Pesinat olarak 4yil önce verdigimiz parayi protokol imzalayarak 3 taksitte geri ödemeyi teklif ediyor. Bunun icin noterde protokol imzalarsak masrafi ne kadar olur acaba?

 3. erdem dedi ki:

  3 sayfa tercume onaylatmam gerekiyor 176×3 gibi bir fiyat mi oluyor yoksa farkli bir tarife uygulaniyormu sayfa sayisi arttikca ?

 4. UMUT dedi ki:

  Merhaba.
  Bana miras kalmış . Bir ev satılmış ve pay edilmiş bana da 5 Bin lira düşecekmiş.
  Şu an şehirlerarası seyahat yapamam. Noterden vekaletname çıkarabilirmişim akrabalardan birine.
  Bunun noter maliyeti ne kadar olur ?

 5. Halil dedi ki:

  Su aboneliği başvurusu vekalet ücreti nekadar?

 6. Tekin Güven dedi ki:

  Merhabalar, babam 2 ay önce vefat etti. Annem için ölüm aylığına başvurduk bağlandı ama bankadan hesap açmamız gerekiyor tek problem annemin okuma/yazma sı bulunmamakta. Bunun için bana vekalet vermesi gerekiyormuş. Bu vekalet için hangi belgeler ve ne kadar ücret gerekiyor. Yardımcı olursanız sevinirim.

 7. ilgi Öykü dedi ki:

  Merhaba, su aboneliği (ilk abonelik) için vekalet vermek istiyorum. ücreti ne olabilir? elektrik ve doğalgaz için de vekalet versem ücret artar mı? teşekkürler

 8. Murat AKYÜREK dedi ki:

  1- intikal islemleri icin yetkilendirme
  2- bir tane tek tapu tarla var 2 kiz kardesi adina kiz kardesin birisi vefat etti 3 cocuk var cocuklardan birisi uzakta genel vekalet vermek ister tarlanin parsel pafta bilgilerine gerek varmi yoksa il ilce belirtmesi vekalette yaterlimi bir de fiyat ne cikar tesekkurler

 9. Cüneyt dedi ki:

  Merhaba,

  Babam vefat ettiğinden dolayı miras arsasına inşaaat yaptırmak istiyoruz.5 kardeşiz Annemin üzerine vekalet vermek istiyoruz ücreti nedir.

  İnşaat baslayabilir,elektrik su ve proje izni icin nasıl bir yol izlemeliyiz.

  Cevap icin teşekkürler simdiden.

 10. Merve dedi ki:

  Gayrimenkul satış sözleşmesi ücreti ne kadar olur

 11. Sahin dedi ki:

  Dedemizden kalan tarlalar icin diger hisserdarlardan satisi icin vekalet alacagim.kisi basi kac liradir

 12. İlhan dedi ki:

  Başka ilden vekalet vereceğim kişi bulunduğu ilden noterden alabilirmi vekaleti yoksa posta yolu ile mi alır iyi günler

 13. Hakan dedi ki:

  Slmlr. Kiptas ta 15 gun sonra tapu islemi yapilmak uzere bi dairemiz var. Daire kayinbirader adina. Biz tapu yapilmadan once esim yani hak sahibinin ablasina devir etmek istiyoruz. Daire fiyati ortalama 200.000 tl. Devir ucreti ne kadar tutar. Devir isleminin adi ne sekilde geciyor. Tesekkurler

 14. Zehra dedi ki:

  Esime imza yetkimi vermistim simdi iptal etmek istiyorum ne kadar ücreti var

 15. selim dedi ki:

  Kamu kurumunda çalışıyorum bi konu hakkında dilekçe yazıyorum cevap vermiyorlar noter aracılığıyla dilekçe gönderebilirmiyim ücreti nekadar?

 16. Yasin dedi ki:

  S.a babam 2004 yılında vefat etti ziraat bankasındaki hesabına para yatırdı bunu alabilmem için veraset name istediler noterden çıkarmak için gittim internettten ücretin 115 tl olduğu görülüyor bir nüshasını almak için benden 212 lira gibi bir ücret alındı makbuzda harç 113 tl noter ücreti 33.99 yazı ücreti 49,74 tl kdv 15,07 tl toplamda 212 tl olarak görünüyor bu alınan ücret doğrumudur konu hakkında aydınlatabilirmisiniz lütfen teşekkürler

 17. Emrah dedi ki:

  Merhaba,

  Nişanlım şehir dışında yaşıyor bulunduğum şehire salgından dolayı gelemeyeceği için nikah işlemleri için bana vekalet vermesi gerekiyor. Ücreti hakkında bilgi alabilir miyim? Teşekkürler

 18. Ediz gedi dedi ki:

  Gorusmedigim birine arac satımı için vekalet verdim onunla görüşmeden vekaleti kendim iptal ettirebilir miyim

 19. Yasemin dedi ki:

  Merhaba;
  Kiracı tarafından ev sahibine ihtarname çekme ücreti ne kadar.

  Teşekkürler

 20. Veysel korçak dedi ki:

  Tum banka islemleri icin vekaletname noter ucreti ne kadar

 21. Selma dedi ki:

  10.000 TL lik senet onaylatacağım noterde, ücreti ne olur? Senedi noterde düzenleseydik ne kadar olurdu?

  • Yaşar dedi ki:

   merhaba köyde tarla bag bahce bölünmesi için kiz kardeşlerin vekaleti gerekli onlar pay istemiyor bu vekalet evragi nasıl olmali ücreti ne kadar.. teşekkür ederim

  • Metin dedi ki:

   Milas aydem işletmesinde elektrik aboneliği işlemi için başka bir kişiye tek sayfalık vekalet verme ücreti ne kadardır

 22. mtefe dedi ki:

  10 kopya diploma transkript için aslı gibidir onay ücreti nedir?

 23. Barış dedi ki:

  Merhaba.
  Birisine tam anlamıyla “beni ben gibi temsil” yetkisi vermek istiyorum. Yani bu kişi adıma kredi çekebilir, evimi arabamı satabilir, beni borçlandırabilir, adıma abonelikler açabilir, avukat tutabilir, fazla ödemelerimi tahsil edebilir, banka hesaplarımdan para çekebilir vs vs vs. Bu tarz bir vekaleti ayrı ayrı mı vermem gerekiyor yoksa full kasko gibi yukarıda belirtilmemiş bir full vekaletname de var mı acaba ?

  • Yeminli Tercuman dedi ki:

   Evet tüm bunlar için genel bir vekalet verebilirsiniz ama hepsi tek tek yazmalı.

   • Ayşe dedi ki:

    Benim arsa alacağımız kişiden vekalet alıp bu arsayı eşime satmam yasalmıdır vekalet ücreti nekadar acaba

    • Yeminli Tercuman dedi ki:

     Evet yasaldır. 150 TL civarında ücreti olur.

    • Yeminli Tercuman dedi ki:

     Evet yasaldır. 150 TL civarında ücreti olur

     • Ali Emre dedi ki:

      Merhaba, yanılmıyorsam noterlerin tespit işi kapsamında düşünerek aracımda herhangi bir kaza vs olmaksızın sadece keyfiyetten boyattığımı resmî olarak noter vasıtasıyla belgelemem mümkün mü ? İleride tevsik etmek amacıyla? Mümkünse ücreti ne kadar olur tahminen ? Teşekkürler..

     • Murat dedi ki:

      Merhaba bir arkadas bana vekaletname verdi arac alım satımı için bende kaybettim kendısı burda yok notere gidip işlem yapabilirmiyim onaylı suret alabilirmiyim

     • Aydin dedi ki:

      Pasaportumun iki sayfasıni tercume ettirip onaylatacagim noter masrafi ne kadar olur

    • Aslı dedi ki:

     Merhabalar.avukata geniş kapsamlı genel vekaletname vermem gerekiyor.ücreti ne kadardir

   • Oğuz han dedi ki:

    Kaza yaptım.Tamircime sigorta parasını alabilmesi için vekalet vereceğim.Ücret ne kadar olur

 24. Nalan dedi ki:

  Merhabalar 65 yas ustu ev satisi icin vekalet vermesi gerekiyor ve eve noter cagirmak icin nasil bir yol izlemeliyiz eve geldiginde ucreti ne kadar oluyor.tesekkirler

 25. ONUR KÜSMEZ dedi ki:

  PANELVAN ARAÇIMA LOGOLU DUR DİYE İŞLETECEM NE KADAR MASRAF OLUR

 26. mesut dedi ki:

  17 yaşindayim anne baba yok başka biri bakiyor bana o vekaleti üstünde degil 65 üstü ne yapmak gerekiyor motor alcam üstüme

 27. Osman dedi ki:

  Annem 76 yaşında kronik rahatsızlığı var malum dışarı çıkamiyor bankadan emekli maaşını çekemiyor.Noter eve gelip bu maaşını oğlu olarak benim almam yönünde bankacılık işlemlerini yapmak için annem vekalet verebilirmi bu işlem çokmu masraflı olur

 28. Yavuz Koç dedi ki:

  2 sahifelik bir vekaletname ile konut alımı yapacağım. Yanlız tapu dairesinde vekaletnamenin aslını alacakları için doğalgaz, elektrik, su vb abonelikler icin vekaletnamenin aslı gibidir suretleri geekli mi. Gerekli ise bu 2 sayfalık vekaletnamenin aslı gibidir onaylı her bir sureti ne kadar?

 29. fatma dedi ki:

  elektronik imza ücreti ne olur ?

 30. Ömer dedi ki:

  Esnaf ve sanatkarlar odası vekaleti ?

  Bankadan kredi çekme bekaleti ?

  Bu ikisinin fiyatı nedir ?

  • Kadir dedi ki:

   Evraklarımı bir kişiye ait oldugunu tescillemek için ne yapmalıyım yada notere gittiğimde kişiye teacillerken sıkıntı yaşar mıyım

 31. Saadettin dedi ki:

  S.a hayırlı sabahlar bi konuda bilgi almak istiyorum 65 yaş kronik raporlu hastamızın yapılması gereken noter işlemleri var bu durumda nasil bir yol izlememiz gerekiyor bilgi verebilirmisiniz teşekkürler.

  • Yeminli Tercuman dedi ki:

   A.s. Ya ilgili birimlerden izin alıp hastanızı notere götüreceksiniz ya da noterle görüşüp noteri eve götüreceksiniz. Noterler gerektiğinde yerinde hizmet verebiliyor.

  • Erdinc dedi ki:

   160 sayfalık bir kitap çalışmam var ve bunu tescillemek istiyorum. Ücretinin ne kadar tutacağını öğrenmek istiyorum.teşekkür ederim.

 32. Tuncay GENİŞ dedi ki:

  Araç alıcaz fakat araç sahibi 67 yaşında sokağa çıkma yasağı var. Araç satış almak için noter işlemlerini nasıl yapıcaz.

  • Yeminli Tercuman dedi ki:

   Ya ilgili birimlerden izin alıp hastanızı notere götüreceksiniz ya da noterle görüşüp noteri eve götüreceksiniz. Noterler gerektiğinde yerinde hizmet verebiliyor.

  • Mehmet Ali Kartal dedi ki:

   Av tüfeği devri için vekaletname ücreti nedir?

 33. Sema dedi ki:

  Aracıma gaz baglattim noterden işletmem gerektiğini söylediler nekadar ücret öderim

 34. Tanju dedi ki:

  Engelli raporu aslı gibidir ücreti nedir?

 35. Samet dedi ki:

  Kat karşılığı sözleşmesine arsa sahibinden enksta 50.000 TL bana ödemedi gereken para var bunun sözleşme harcinda ne kadarlık bir artışa sebeb olacagini yazabilirmisiniz

 36. Yasemin dedi ki:

  Mezun olduğum üniversiteden diplomamı alması için birine vekalet vermek istiyorum ücreti ne kadar olur?

 37. GSTD dedi ki:

  Merhaba
  Baş danışmanım kardeşime benimle alakalı süresiz tam yetki vermek istiyorum.
  Ücreti ne kadar çıkar.
  Teşekkür ederim.

 38. Nuri dedi ki:

  Noter huzurunda imza atılan bir sayfa metnin İngilizce tercümesi ile beraber toplam tutarı nedir? Teşekkürler.

 39. Seyfettin BARLAS dedi ki:

  120000 dolarlık bir sözleşme için ne kadar noter ücreti vereceğiz?

 40. Ali İpek Şahin dedi ki:

  97 donum kırac tarlanın noter devir ücreti ne kadar olur bilgisi olan varmı

 41. Göksel dedi ki:

  Noterden tarla satışı yapılırmış 2020de yapılacak diyiyorlardı

 42. Ersin dedi ki:

  Merhabalar; süresiz verdiğim vekaletnamenin iptal ücreti ne kadar?

 43. fatih dedi ki:

  Merhaba ticari araca satılamaz şerhi koydurma ücreti ne kadardır, aracın kasko değeri 70 bin tl civarı

 44. Anahit dedi ki:

  Merhaba
  Yeminli tercümandan çevirilmiş diploma ve transkript noter onayı ne kadar tutar

 45. seda dedi ki:

  Kardeşim tus sınavında üniversite hastanesini kazandı noterden kefalet seneti istendi bunun tahmini ücreti ne kadar çıkar acaba

 46. Ahmet Dal dedi ki:

  Vekaletten azil. Ücret ne kadardır

 47. Nejdet dedi ki:

  Mrb vekalet fotokopisi alacam ücreti varmı varsa ne kadar

 48. serkan dedi ki:

  ALACAK İÇİN İHTARNAME ÇEKTİĞİMİZDE DAHA SONRA İHTARNAME MASRAFINI KARŞI TARAFTAN TALEP EDEBİLİYORMUYUZ

 49. Cansu dedi ki:

  Üniversite diplomamı alması için arkadaşıma vekalet vereceğim ücreti nedir

 50. Cem dedi ki:

  Adıma kayıtlı olan elektrik su ve doğalgaz aboneliklerinin iptali için vekalet versem ücreti nedir acaba

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/wwwmetropoltercu/public_html/wp-content/themes/betheme/sidebar.php on line 33

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/wwwmetropoltercu/public_html/wp-content/themes/betheme/sidebar.php on line 60
WhatsApp WhatsApp ile Hızlı Teklif Alın