Filipinlerden Bakıcı Getirme İşlemleri
Aralık 17, 2016
Hemen Çeviri Yapacak Çevirmen Mi Arıyorsunuz?
Ocak 5, 2017

2022 Yılı Noterlik Ücret Tarifesi

2021 yılı noterlik ücret tarifesi 10 Mart 2021 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 2022 yılı noter ücret tarifesi 1 yıl sonra güncellenecektir. Bu tarihe kadar 2021 yılı noterlik ücret tarifesi geçerli olacaktır.

2022 Yılı Çeşitli Noter İşlem Ücretleri
1- 2021 Yılı Noter Araç Satış Ücreti Fiyatlar (TL)
1.a- Sıfır Araç Tescili 207,00 TL
1.b- Araç Plakası Değiştirmeden 275,00 TL
1.c- Aracın Plakası Değişirse* 275,00 TL
2- 2021 Yılı Aslı Gibidir Noter Ücreti
2.a- 1 Adet Tek Taraflı Evrak 70,00 TL – 89,00 TL
2.b- 2 Adet Tek Taraflı Evrak 140,00 TL – 160,00 TL
2.c- 1 Adet Çift Taraflı Evrak 80,00 TL – 120,00 TL
2.d- 2 Adet Çift Taraflı Evrak 140,00 TL – 190,00 TL
3- Standart 1 Sayfa Tercüme Onay Ücreti 203,00 TL
4- Araç Satışı İçin Noterden Vekaletname Verme Ücreti 192,00 TL
5- Noter Avukata Vekaletname Verme Ücreti 192,00 TL
6- Noterden Genel Vekalet Ücreti 550,00 – 1.900,00 TL
7- Noterden Muhasebe Vekalet Ücreti 192,00 TL
8- Diploma Noter Onayı Ücreti (Tercüme) 136,00 TL – 176,00 TL
9- Diploma Noter Onayı Ücreti (Aslı Gibidir) 70,00 – 90,00 TL
10- Noter İhtarname Ücretleri 155,00 – 1.000,00 TL
11 Noter silah devir ücreti 280 – 400 TL
12 Vasiyetname 700,00 – 3.000,00 TL


*Not:
Yeni yapılan düzenlemeye göre araç plakası değişse de değişmese de devir ücreti aynıdır. Plaka değişikliği için devir esnasında noterde herhangi bir ek ücret ödenmeyecektir. Noter ihtarname ücretleri 155 TL‘den başlamakta olup, ihtarnamenin türüne göre fiyatlar değişmektedir. Net fiyatı öğrenmek için en yakın notere başvurabilirsiniz.

2022 YILI NOTERLİK ÜCRET TARİFESİ
2022 yılı noterlik ücret tarifesi henüz yayınlanmamıştır. 2021 ücret tarifesi aşağıdaki şekildedir. 

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden:

Noter ücreti

Madde 1- Noterler, yaptıkları işlemlerden Harçlar Kanunu’na göre aldıkları harçların yüzde otuzu oranında noter ücreti alırlar.

Bu ücret, bir noterlik işleminde 6,93 TL’den az olamaz.

Bu suretle hesaplanan ücret miktarlarında (0,5 KR’nin) yarım kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz.

Düzenleme ücreti

Madde 2 – Noterler, yaptıkları vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemesinden 313,53 TL düzenleme ücreti alırlar.

Bu işlemlerden vazgeçme veya bunların feshi, iptali ve değiştirilmesi yukarıda belirtilen ücretin üçte biri oranında ücrete tabidir. Düzenleme ücreti alınması gereken bir işlemde hesap edilecek noter ücreti ile düzenleme ücretinden hangisi fazla ise o ücret alınır.

Yazı ücreti

Madde 3 – Noterler, her ne suretle olursa olsun yazdıkları kağıtların dairede kalan nüshası ile iş sahibine verilen asıl ve örneklerinin her sayfasından 9,50 TL yazı ücreti alırlar.

Yukarıdaki fıkrada gösterilen kağıtların örneklerinin iş sahibinin istek ve onayı üzerine, noterlik dairesinde fotokopi yoluyla çıkartılması halinde, bu örneklerin her sayfası da aynı ücrete tabidir.

Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf tutulan işlemleri noter yazdığı takdirde, yukarıdaki fıkra hükmü gereğince yazı ücreti alınır.

Tanıklık ve onama şerhlerinden yazı ücreti alınmaz.

Çevirme ücreti

Madde 4 – 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 103 üncü maddesi hükmü uyarınca, noter tarafından bir dilden diğer dile, bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların her sayfasından 78,65 TL çevirme ücreti alınır.

Bir dilden diğer dile veya bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların 10 veya daha az satırı içeren sayfalarından birinci fıkrada gösterilenin yarısı kadar ücret alınır.

Karşılaştırma ücreti

Madde 5 – Dışarıda yazılıp onama veya tebliğ için noterliğe getirilen kağıtların karşılaştırılmasından (asıllar hariç) sayfa başına 9,50 TL ücret alınır.

Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf tutulan işlemlerden de bu ücret aynen alınır.

Tescil ücreti

Madde 6 – Kanun uyarınca tescili gereken işlemlere ait kağıtlardan, işlem başına maktu olarak 2,97 TL tescil ücreti alınır.

Emanetlerin saklanması ücreti

Madde 7 – Noterler, saklayacakları emanetler için (emanet ister eşya, isterse kıymetli evrak olsun) maktu olarak yıllık 21,95 TL ücret alırlar. Tutanakta yazılı emanetler birden fazla olsa dahi, tek saklama ücreti alınır.

Emanetlerin saklanması ayrıca gideri gerektirmekte ise noter, birinci fıkra uyarınca alacağı ücretten başka, bu sebeple yapacağı gerçek gideri de ilgilisinden alır. Emanetler birden fazla kişilere ait ise, emanetlerin miktarına ve kapladığı yere göre, gider aralarında paylaştırılır.

Saklama süresi kanunca belirtilmiş olan hallerde ücret, belirtilen süre için peşin olarak alınır. Saklama süresi kanunca belli olmayan emanetlerin ücreti, her yıl peşin olarak alınır.

Noterin değişmesi halinde, ayrılan noter, aldığı saklama ücretinden geriye kalan süreye ait tutarı yeni notere devreder.

Harç, damga vergisi ve resimden muaf işlemlerle kamulaştırma tebliğlerinde noter ücreti

Madde 8 – Noterler, özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen, ancak değer içeren işlemlerden, harç alınmış olsa idi alınması gereken harcın % 30’u oranında noter ücreti alırlar. Değer içermeyen bu çeşit işlemler dolayısıyla noterler onadıkları her imza için 7,96 TL ücret alırlar.

Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen ve imza onaylamasını gerektirmeyen protesto, ihtarname, ihbarname işlemlerinde ilgilisine tebliğ edilecek her nüsha için 7,96 TL ücret alınır.

Kamulaştırma Kanunu hükümleri uyarınca yapılacak kamulaştırma tebliğlerinde ilgilisine tebliğ edilecek her nüsha için 7,96 TL ücret alınır.

Defter onaylama ücreti

Madde 9 – Defterlerin açılış onaylamasından, yüz sayfaya kadar olanlardan (yüz sayfa dahil) 2,97 TL, yüz sayfadan yukarı her yüz sayfadan da 1,11 TL onaylama ücreti alınır. Yüz sayfadan fazla olan defterlerin küsuratı elli sayfaya kadar olursa ücret alınmaz. Elli ve daha fazla olursa 1,11 TL ücret alınır.

Ara ve kapanış onaylamalarında maktu olarak 1,11 TL ücret alınır.

Özel kanunlarına göre harç, damga vergisi ve resimden muaf olanlara ait defterlerin onaylamasından da, yukarıdaki fıkralar uyarınca ücret alınır.

Bildirim yazı ücreti

Madde 10 – Noterler, kanunda öngörülen bildirim yükümlülükleri doğrultusunda yazacakları her yazı için 2,97 TL bildirim yazı ücreti alırlar.

Yol ödeneği

Madde 11 – Noterler ve imzaya yetkili vekilleri, noterlik dairesi dışında iş yapmak veya Noterlik Kanunu’nun 55 inci maddesi hükmü uyarınca evrak ve defterleri götürmek için daireden ayrıldıklarında gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 37,65 TL yol ödeneği alırlar.

Noterlik dairesi dışında piyango, özel ve resmî kuruluşların kur’a, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak; tutanak düzenlemeleri halinde, noterler ve imzaya yetkili vekilleri gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 344,91 TL yol ödeneği alırlar.

Aracılık ücreti

Madde 12 – Aracı noter, işin gerektirdiği her türlü giderden başka, her işlem için maktu olarak 2,12 TL aracılık ücreti alır.

Terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi işlemlerinden alınacak ücret

Madde 13 – Terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi işlemlerinde, noter ücreti ile yazı ücreti bu Tarifenin 1 inci ve 3 üncü maddelerinde yer alan hükümler doğrultusunda alınır.

Elektronik İşlemler

Madde 14 – Noterlik işlemlerinin elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile yapılması halinde de bu Tarife hükümlerine göre ücret alınır.

Elektronik Tespit Ücreti

Madde 15 – Elektronik ortamdaki durum, görüntü, işlem veya benzeri her türlü verinin tespiti işlemlerinde, noter ücreti ile hazırlanacak tutanak için yazı ücreti bu Tarifenin 1 inci ve 3 üncü maddelerinde yer alan hükümler doğrultusunda alınır.

Tespiti yapılan verinin 100 KB a kadar olan kısmı için 4,24 TL, sonraki her 100 KB için ise 2,12 TL ücret alınır.

Yürürlük tarihi:

Madde 16 – Bu Tarife, 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun değişik 112 nci maddesi uyarınca hazırlanmış olup, yayımlanma tarihinden itibaren uygulanır.

2044/1-1

2021 Yılı Noter Harçları

Bize oy verin 🙂
[Uzman Tercüme: 54 Ort: 3.2]

634 Comments

 1. Mustafa dedi ki:

  Merhaba arkadaşıma araç alması için vekaletname vericem normalde benim gitmem gerekiyormu notere birde benim özel durumum var ev hapsindeyim ne yapmam gerekiyor yanıtlarsanız çok sevinirim teşekkürler

 2. İsmail özkaya dedi ki:

  Merhaba annem okuma yazma bilmiyor onun için belğe çıkaracam ne kadar masraf gider acaba

 3. Abdullah dedi ki:

  merhaba iyi akşamlar ben ırak erbildeyim Türkiye deki kardeşime vekalet vermek istiyorum erbildeki ücretle Türkiye deki aynımı lütfen bilen biri bana yazsın

 4. Belma dedi ki:

  Merhaba transkript ve diploma çevirisi ve noter onayı ne kadar acaba? Birde nüfus kayıt örneği çevirisi ve noter onayı ücreti nedir? İngilizce diline çevrilcek

  • Yeminli Tercuman dedi ki:

   İletişim kanallarımızdan evraklarınızın fotoğrafını iletirseniz kontrol edip bilgi veririz efendim.

 5. Feyza dedi ki:

  Merhaba,Ben arkadaşımın yerine dilekçe yazicam bana vekalet vermesi gerekiyor ne kadar ücret vermesi gerekir notere?

 6. recep dedi ki:

  bence noter tastik ücreti kaldırılmalı kırtasiye gideri esanaftan alınalınmambu ücert soygununa son verilmeli

  • nesrin dedi ki:

   merhaba fikir tescili için bugün beykoz 2.notere gittim, 200 tl dediler, burada 2,97 yazıyor hadi 15 olsun 25 olsun 200 tl nedir ? bu noterler devlet dairesi değil mi? yani bunun kesin bir ederi olması gerekmez mi yuvarlak birşey söyledi 150-250 arası diye altı üstü bir kağıda 10-15 satır yazı yazılacak normal mi bu?

  • Gulnaza dedi ki:

   Eski evrakları çıkartırılır mı ?

 7. Elif dedi ki:

  Merhaba yurt dışına taşınacağım için burada kardeşime genel vekalet verebilir miyim benim adıma bir çok işlemi yapabilmesi için ?

 8. Kübra dedi ki:

  Merhaba noter sözleşmesini kaybettim tekrardan çıkarmak için bir ücret ödemem gerekiyor mu bir bilginiz var mı?

 9. Ahmet Erdoğan dedi ki:

  150000 ₺ ye emlak satışı vasiyetnamesi için ne kadar masraf çıkar

 10. dedi ki:

  diplomamı alması için arkadaşa vekalet vermem gerekiyor. bunun ücreti nedir bilgisi olan var mı?

 11. Ayça dedi ki:

  Araç satışı yapmıştım 4 ay önce,satılan araç ile ilgili sözleşmeyi kaybettim aynı belgeyi kuruma vermem gerekli? Arşivden bulabilir miyim? Maliyeti ne kadardır?

 12. Turgut AYDOĞAN dedi ki:

  BABAM BANA NOTER KANALIYLA GENEL VEKALET NAME VERDİ. BAĞ NİTELİGİNDE BİR YERİ SATACAĞIZ. TAPU BENDEN GENEL VEKALETNAMENİN ASLINI İSTİYOR. BAŞ BİR ÇÜZÜM VARMI. TEŞEKKÜR EDERİM

 13. Arzu dedi ki:

  Merhaba
  Genel mirastan feragat bedelli noterden ücreti nedir tahmınen

 14. Elif dedi ki:

  Evlilik için vekaletname ücreti ne kadar

 15. Sinem dedi ki:

  İyi günler babamın vasii si benım fakat ben bakmıyorum kendısıne simdi ise ben antalyada o istanbulda adres alacak amcama vekalet verecegım ne kadar ve nasıl olacak bilgi alabılırmıyım bıraz acıl tsk ederım şimdiden

 16. Fatma kayan dedi ki:

  Merhaba vekaletmi abime vericem noterde kaö para ödiycem iki kardeş aynı anda vekaletimizi verirsek kaç para öderiz

 17. GÖKHAN DEMİRTAŞ dedi ki:

  merhaba bizim tabu için vekaletname almamız gerekiyor bizden hariç 4 hissedar var toplam 1250 m2 tarla hakkı için 4 kişiden aynı vekaleti bir evrakta alabilirmiyiz ve üçreti nekadardır

 18. Serhat dedi ki:

  Avukata vekalet verdik.fakat ayni vekalette 2 avukata vermemiz gerekiyormus.
  Var olan vekaletnameye duzeltme yaparlar mi.
  Yoksa noter yeni bir vekaletnamemi hazirlamak zorunda.
  Olursa boyle bir degistirme ucreti ne kadar aliniyor bileniniz var mi? Tesekkurler…

 19. Merve dedi ki:

  Noter iban imi onaylatmak istiyorum fiyatı ne kadardır

 20. Esen dedi ki:

  Merhabalar apartman yönetici olarak bir avukata vekalet vereceksem ücreti ne kadardır?

 21. Şeyma dedi ki:

  Merhaba ev devir için noterden evrak kaç TL

 22. Ceyda dedi ki:

  Merhaba ben Almanya doğumluyum hamileyim doğumumu almanyada yapicam turkiyeden eşimin kimliğini nufus kagit örneğini çıkarttık temmuzda, acaba kaç ay geçerlidir esimin tekrar notere gitmesi lazimmi?

 23. Rabi dedi ki:

  Merhaba transkript ve diplomamı İngilizceye çevirttim hangi işlem yaptırmalıyım ve ne kadar tutar?

 24. Esref dedi ki:

  Bir kuponu gercek olduğu icin noter de nasil bir islem yapamam gerekir ve islem ucreti nedir

 25. Ali Kayabaş dedi ki:

  Noterden, aldığım aracın üzerine rehin konulacak ücreti ne kadar tutar acaba ve rehin kaldırma ücreti ne kadar?

 26. Selçuk dedi ki:

  Mrb ağabeyimin benim adıma bankadan para çekmesi için vekalet almam için ücret ne kadar acaba sadece adıma yatan parayı çekebilmesi için

 27. Aykut dedi ki:

  Dükkanın imza yetkilerini kardeşime devredicem vekaletname vericem ücreti ne kadar yardımcı olurmusunuz

 28. Mercan dedi ki:

  Merhaba noterden ihtarname ücreti nedir acaba

 29. Büşra dedi ki:

  İyi günler noter onaylı aslı gibidir diplomamı 3 örnek almam lazım 3ü için mi 70 yoksa 1i için mi 70 ödemem gerek

 30. Batuhan dedi ki:

  Merhaba 3 sayfa tercüme transkript ve 1 sayfa tercüme diploma tasdik ücreti nedir ?

  • Melek dedi ki:

   Merhaba babam emniyetten emekli polis memuruydu 2 ay önce vefat etti beylik tabancasını annem üzerine alacak ama ruhsatını alabilmesi için çocuklarının silahtan annem adına feragatname vermesi istendi. Ben bunun ücretini öğrenmek istiyorum

 31. Melike dedi ki:

  Merhaba yurtdışına öğrenci gönderirken teminat mektuplarında noter ücreti nekadardır

 32. Sibel dedi ki:

  Merhaba bir arkadaşıma vekalet verip üniversiteden transkriptimi aldırmam gerekiyor hangi ücret aralığını baz almam gerekiyor burada

 33. Arzu dedi ki:

  Merhaba. Belediyede işe giriş için diplomamı noterde onaylatmam gerekiyor. Diplomanın arkasında da imza ve mühür olduğu için bu iki sayfa olarak mı kabul ediliyor? Bana maliyeti ne kadar olur? Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.

 34. Alp dedi ki:

  Vekaletnamenin aslını tapu aldı şimdi lazım oldu başka bir tapuda işlem var tekrardan bir suretini çıkarmak ne kadara patlat veya her hangi bir notersen çıkar mı ?

  • ozturk arslan dedi ki:

   Merhabalar. Daha önce 2018’de noterde saklanması için kendi adıma kapalı zarfta bir vasiyetname duzenlettim. Şimdi o vasiyetnameyi tamamen iptal ederek içeriğini değiştirip, yine kapalı zarfta gizli olmak kaydıyla yeni bir vasiyetname düzenlemek istiyorum. Bu işlem için 1) yaklaşık nekadar ücret odemen gerekir? 2) ilk vasiyet name düzenlenirken benden istenen tüm prosedürleri örneğin (akıl sağlığı raporu vb) baştan tekrar yapmak zorundamıyım ? 3) yeni vasiyetname için notere yanımda farklı iki şahit götürebilir miyim ? Bilgi için şimdide çok teşekkür ederim. Son olarak bu islem için uygun fiyatlı bir noter önerebilirseniz sevinirim İstanbul Avrupa yakası için.

 35. Veli dedi ki:

  Babaannem bonrek ve fizik tedaviden yüzde doksan kısır raporlu, ötv indiriminden faydalanmak için araç alacağız fakat babaannem yatalak ve heyet raporunda nöroloji ve piskiyatri herhangi bir sorunu yoktur yazmış, babannem okuma yazmayı yok ve zar zor konuşuyor, bu şekilde adına araç alımı için vekalet verebilir mi kimlikte 98 yaşında

  • Ercan dedi ki:

   Vasiyatname ücreti ne kadar

  • Öcal kaptan dedi ki:

   Merhaba ,Almanya da master için vize başvurusunda evrkalarin onaylı kopyasını ve orjinalini istiyorlar. Sahip olduğum evrakların cevirileride mevcut. Onayı çeviriler için ayrı orjinaller için ayrı mı yaptiracagim?

 36. Yağmur dedi ki:

  Kolay gelsin araba satışı için babam bana vekalet verecek ayrı yerlerdeyiz online olarak sisteme düşer mi yoksa belgeyi göndermesi mi lazım

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp WhatsApp ile Hızlı Teklif Alın