2019 Yılı Noterlik Ücret Tarifesi

Filipinlerden Bakıcı Getirme İşlemleri
Aralık 17, 2016
Hemen Çeviri Yapacak Çevirmen Mi Arıyorsunuz?
Ocak 5, 2017

2019 Yılı Noterlik Ücret Tarifesi

2019 yılı noterlik ücret tarifesi 6 Nisan 2019 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 2020 yılı noter ücret tarifesi 1 yıl sonra güncellenecektir. Bu tarihe kadar 2019 yılı noterlik ücret tarifesi geçerli olacaktır.

2019 Yılı Çeşitli Noter İşlem Ücretleri
1- 2019 Yılı Noter Araç Satış Ücreti Fiyatlar (TL)
1.a- Sıfır Araç Tescili 171,00 TL
1.b- Araç Plakası Değiştirmeden 224,00 TL
1.c- Aracın Plakası Değişirse* 224,00 TL
2- 2019 Yılı Aslı Gibidir Noter Ücreti
2.a- 1 Adet Tek Taraflı Evrak 51,00 TL
2.b- 2 Adet Tek Taraflı Evrak 75,00 TL
2.c- 1 Adet Çift Taraflı Evrak 70,00 TL
2.d- 2 Adet Çift Taraflı Evrak 104,00 TL
3- Standart Sayfa Tercüme Onay Ücreti 136,00 TL
4- Araç Satışı İçin Noterden Vekaletname Verme Ücreti 150,00 TL
5- Noter Avukata Vekaletname Verme Ücreti 150,00 TL
6- Noterden Genel Vekalet Ücreti 550,00 – 1.000,00 TL
7- Noterden Muhasebe Vekalet Ücreti 170,00 TL
8- Diploma Noter Onayı Ücreti (Tercüme) 111,00 TL
9- Diploma Noter Onayı Ücreti (Aslı Gibidir) 55,00 – 65,00 TL
10- Noter İhtarname Ücretleri 155,00 – 1.000,00 TL
11 Noter silah devir ücreti 280 – 300 TL
12 Vasiyetname 700,00 – 3.000,00 TL


*Not:
Yeni yapılan düzenlemeye göre araç plakası değişse de değişmese de devir ücreti aynıdır. Plaka değişikliği için devir esnasında noterde herhangi bir ek ücret ödenmeyecektir. Noter ihtarname ücretleri 155 TL‘den başlamakta olup, ihtarnamenin türüne göre fiyatlar değişmektedir. Net fiyatı öğrenmek için en yakın notere başvurabilirsiniz.

2019 YILI NOTERLİK ÜCRET TARİFESİ

6 Nisan 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden:

Noter ücreti

Madde 1- Noterler, yaptıkları işlemlerden Harçlar Kanunu’na göre aldıkları harçların yüzde otuzu oranında noter ücreti alırlar.

Bu ücret, bir noterlik işleminde 4,94 TL’den az olamaz.

Bu suretle hesaplanan ücret miktarlarında (0,5 KR’nin) yarım kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz.

Düzenleme ücreti

Madde 2 – Noterler, yaptıkları vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemesinden 223,20 TL düzenleme ücreti alırlar.

Bu işlemlerden vazgeçme veya bunların feshi, iptali ve değiştirilmesi yukarıda belirtilen ücretin üçte biri oranında ücrete tabidir. Düzenleme ücreti alınması gereken bir işlemde hesap edilecek noter ücreti ile düzenleme ücretinden hangisi fazla ise o ücret alınır.

Yazı ücreti

Madde 3 – Noterler, her ne suretle olursa olsun yazdıkları kağıtların dairede kalan nüshası ile iş sahibine verilen asıl ve örneklerinin her sayfasından 6,77 TL yazı ücreti alırlar.

Yukarıdaki fıkrada gösterilen kağıtların örneklerinin iş sahibinin istek ve onayı üzerine, noterlik dairesinde fotokopi yoluyla çıkartılması halinde, bu örneklerin her sayfası da aynı ücrete tabidir.

Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf tutulan işlemleri noter yazdığı takdirde, yukarıdaki fıkra hükmü gereğince yazı ücreti alınır.

Tanıklık ve onama şerhlerinden yazı ücreti alınmaz.

Çevirme ücreti

Madde 4 – 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 103 üncü maddesi hükmü uyarınca, noter tarafından bir dilden diğer dile, bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların her sayfasından 55,99 TL çevirme ücreti alınır.

Bir dilden diğer dile veya bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların 10 veya daha az satırı içeren sayfalarından birinci fıkrada gösterilenin yarısı kadar ücret alınır.

Karşılaştırma ücreti

Madde 5 – Dışarıda yazılıp onama veya tebliğ için noterliğe getirilen kağıtların karşılaştırılmasından (asıllar hariç) sayfa başına 6,77 TL ücret alınır.

Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf tutulan işlemlerden de bu ücret aynen alınır.

Tescil ücreti

Madde 6 – Kanun uyarınca tescili gereken işlemlere ait kağıtlardan, işlem başına maktu olarak 2,12 TL tescil ücreti alınır.

Emanetlerin saklanması ücreti

Madde 7 – Noterler, saklayacakları emanetler için (emanet ister eşya, isterse kıymetli evrak olsun) maktu olarak yıllık 15,63 TL ücret alırlar. Tutanakta yazılı emanetler birden fazla olsa dahi, tek saklama ücreti alınır.

Emanetlerin saklanması ayrıca gideri gerektirmekte ise noter, birinci fıkra uyarınca alacağı ücretten başka, bu sebeple yapacağı gerçek gideri de ilgilisinden alır. Emanetler birden fazla kişilere ait ise, emanetlerin miktarına ve kapladığı yere göre, gider aralarında paylaştırılır.

Saklama süresi kanunca belirtilmiş olan hallerde ücret, belirtilen süre için peşin olarak alınır. Saklama süresi kanunca belli olmayan emanetlerin ücreti, her yıl peşin olarak alınır.

Noterin değişmesi halinde, ayrılan noter, aldığı saklama ücretinden geriye kalan süreye ait tutarı yeni notere devreder.

Harç, damga vergisi ve resimden muaf işlemlerle kamulaştırma tebliğlerinde noter ücreti

Madde 8 – Noterler, özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen, ancak değer içeren işlemlerden, harç alınmış olsa idi alınması gereken harcın % 10’u oranında noter ücreti alırlar. Değer içermeyen bu çeşit işlemler dolayısıyla noterler onadıkları her imza için 5,67 TL ücret alırlar.

Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen ve imza onaylamasını gerektirmeyen protesto, ihtarname, ihbarname işlemlerinde ilgilisine tebliğ edilecek her nüsha için 5,67 TL ücret alınır.

Kamulaştırma Kanunu hükümleri uyarınca yapılacak kamulaştırma tebliğlerinde ilgilisine tebliğ edilecek her nüsha için 5,67 TL ücret alınır.

Defter onaylama ücreti

Madde 9 – Defterlerin açılış onaylamasından, yüz sayfaya kadar olanlardan (yüz sayfa dahil) 2,12 TL, yüz sayfadan yukarı her yüz sayfadan da 79 KR onaylama ücreti alınır. Yüz sayfadan fazla olan defterlerin küsuratı elli sayfaya kadar olursa ücret alınmaz. Elli ve daha fazla olursa 79 KR ücret alınır.

Ara ve kapanış onaylamalarında maktu olarak 79 KR ücret alınır.

Özel kanunlarına göre harç, damga vergisi ve resimden muaf olanlara ait defterlerin onaylamasından da, yukarıdaki fıkralar uyarınca ücret alınır.

Bildirim yazı ücreti

Madde 10 – Noterler, kanunda öngörülen bildirim yükümlülükleri doğrultusunda yazacakları her yazı için 2,12 TL bildirim yazı ücreti alırlar.

Yol ödeneği

Madde 11 – Noterler ve imzaya yetkili vekilleri, noterlik dairesi dışında iş yapmak veya Noterlik Kanunu’nun 55 inci maddesi hükmü uyarınca evrak ve defterleri götürmek için daireden ayrıldıklarında gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 26,80 TL yol ödeneği alırlar.

Noterlik dairesi dışında piyango, özel ve resmi kuruluşların kur’a, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak; tutanak düzenlemeleri halinde, noterler ve imzaya yetkili vekilleri gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 245,53 TL yol ödeneği alırlar.

Aracılık ücreti

Madde 12- Aracı noter, işin gerektirdiği her türlü giderden başka, her işlem için maktu olarak 1,51 TL aracılık ücreti alır.

Terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi işlemlerinden alınacak ücret

Madde 13 – Terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi işlemlerinde, noter ücreti ile yazı ücreti bu Tarifenin 1 inci ve 3 üncü maddelerinde yer alan hükümler doğrultusunda alınır.

Elektronik İşlemler

Madde 14 – Noterlik işlemlerinin elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile yapılması halinde de bu Tarife hükümlerine göre ücret alınır.

Elektronik Tespit Ücreti

Madde 15 – Elektronik ortamdaki durum, görüntü, işlem veya benzeri her türlü verinin tespiti işlemlerinde, noter ücreti ile hazırlanacak tutanak için yazı ücreti bu Tarifenin 1 inci ve 3 üncü maddelerinde yer alan hükümler doğrultusunda alınır.

Tespiti yapılan verinin 100 KB a kadar olan kısmı için 3,02 TL, sonraki her 100 KB için ise 1,51 TL ücret alınır.

Yürürlük tarihi:

Madde 16- Bu Tarife, 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun değişik 112 nci maddesi uyarınca hazırlanmış olup, yayımlanma tarihinden itibaren uygulanır. 3319/1-1

 

2019 Yılı Noter Harçları

Noter Harçları

 

I. Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar:

 

1.Muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan beher imza için

(Binde 1,13)

(Ek paragraf: 29/3/2018-7104/21 md.) Taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devrine ilişkin işlemlerde, alım satım bedeli üzerinden (Alınacak harcın miktarında, bu fıkrada düzenlenen üst sınır dikkate alınmaz.)

(Binde 30)

Bütün imzalar için bu suretle alınacak harcın toplam miktarı (92,50 TL)’den az, (47.598,90 TL)’den çok olamaz.

 

2. Emanet harçları:

 

Saklanmak üzere noterlere tevdi edilen değeri belli emanetlerden

(Binde 2,27)

Harç miktarı (6,40 TL)’den az olamaz, harç yıllık olarak hesaplanır. Bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır.
Yıl kesirleri tam itibar olunur.

 

3. Gayrimenkul ve menkullerin idaresi harcı:

(Binde 4,55)

Harç yıllık olarak hesaplanır, bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır. Yıl kesirleri tam itibar olunur. Gayrimenkullerin değerleri belli değilse değerler takdir yolu ile tespit edilir.

 

4. Konşimento yazılması harcı:

 

Konşimento yazılmasında eşyanın her gayrisafi tonundan

0,834

5. (3239 sayılı Kanunun 139 uncu maddesiyle fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.)

 

II. Maktu harçlar:

 

1.Belli meblağı ihtiva etmeyen ve alınacak harç miktarı kanun ve tarifede ayrıca gösterilmemiş olan senet, mukavele ve kağıtlardaki imzaların beherinden

14,30

2.Her nevi tebliğ(6830 sayılı Kanun hükümleri muvacehesinde noterlerce muhataba yapılacak tebliğler dahil)ihbar, ihtar ve protestolardan muhataba tebliğ edilecek beher nüsha için

25,10

3. (6728 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:9/8/2016) Vekaletnamelerde beher imza için

18,80

4. (6728 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen şekli. Yürürlük:9/8/2016) Defter tasdiki (kuruluş aşamasında yapılan tasdikler hariç):

 

a) Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhleri (Beher defter için):

 

aa) İşletme defteri ve diğer her türlü defterler

35,70

bb) Serbest meslek kazanç defteri

44,40

cc) Bilanço esasına göre tutulan defterler

44,40

b) Açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi:

 

100 sayfaya kadar (100 dahil)

11,50

100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve fazlası için

11,50

(5035 sayılı Kanunun 35 inci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük:1/1/2004) Ticaret sicili memurluklarınca yapılacak defter tasdiki işlemlerinden yukarıda belirtilen harçlar aynen alınır

 

5.Suretler ve tercümeler:

 

a) İlgililere veya ibraz edenlere verilecek her türlü mukavele, senet, yazılı kağıt ve kayıt suretlerinin ve fotokopilerinin beher sayfasından

2,40

b) Tercüme suretleri ve yabancı dille yazılmış kağıtların suretleri ve tercümeleri beher sayfasından (Fotokopiler dahil)

6,40

6.Saklanmak üzere noterlere tevdi olunan ve değeri belli olmayan emanetlerle vasiyetnameler her yıl için (Yıl kesirleri tam sayılır)

25,10

7.Tespit ve tutanak harçları:

 

Mukavelename, senet veya yazılı kağıtların veya bir şeyin veya bir yerin hal ve şeklinin ilgili şahısların hüviyet ve ifadelerinin tespiti

25,10

8. Piyango, seçim ve toplantılarda hazır bulunmaktan alınacak harçlar;

 

Davet üzerine piyango ve hususi müesseselerin kura, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak düzenlenecek tutanaklarda

473,20

9. Düzeltme harcı:

 

Evvelki işin mahiyet ve değeri değişmemek şartıyla yapılacak düzeltmelere ait beyannamelerden beher imza için

5,00

10. Mukavele feshi harcı:

 

Değeri belli bir borç veya bir taahhüdün ikrarını tazammun etmeyen mukavelelerin feshinde beher imza için

5,00

11.(6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük: 14/4/2011) Belli bir meblağı ihtiva etmeyen umumi ibra, umumi makbuz, tahkimname, ölüme bağlı tasarruf senet ve mukaveleleri, ölünceye kadar bakma akdi, vakıf, aile vakıfları, evlat edinme, karı-koca haklarının idaresi, babalığı tanıma senetleri, miras taksim mukaveleleri, mirasçılık belgesi, ifraz mukaveleleri ve bunlardan rücu ve bunların feshi ve bunların teferruatına dair senet, mukavele ve kağıtların düzenlenmesinden ve noter tarafından re’sen düzenlenecek tutanaklardan

92,50

 

 

460 Comments

 1. Şevket Yangın dedi ki:

  Merhaba kıracı ile evimiz icin kontrat yapacağız sonrasinda kiraci tahliye tahattutnamesi yapalimmi ? Noter masraflari ne kadar olur

 2. Nejla calisoglu dedi ki:

  Benim üzerime araba var ama esim kullanıyor ve muayenesi yok eşime vermem için ne yapmam lazım

 3. Metin dedi ki:

  Merhaba noterden bir kisiye veya kuruma tebligat yollatmak ne kadar tutuyor acaba?

 4. Berat dedi ki:

  Annem babamdan imzalı vekalet istendi işe girebilmem için 17yaşından küçüğüm ücreti nedir ?

 5. Yasemin dedi ki:

  Merhaba adıma araç ruhsatı ver aracı kullanan ben değilim ruhsatı üzerimden nasıl başkasına devredebilirim

 6. Vusala dedi ki:

  Merhaba, benim Turkiyede oturma iznim var. noterden vekaletname almak istiyorum bankadan Annem para ceksin diye. Banka Azerbaycandadir. Bunun icin vekaletname ucreti ne kadardir? Pasaport tercumesine de gerek varmi? Onceden tesekkur ederim

 7. Jeren Artykova dedi ki:

  Merhaba . Pasaport ve atestat transcript turkmenceden türkçeye çevirmek noter onaylı fiyat ne kadar olur?

 8. Mustafa dedi ki:

  Süresiz vekalet iptali ucreti ne kadar rica etsem yardımcı olurmusunuz.

 9. Meltem Torun dedi ki:

  Derneğimiz için yaklaşık 200 sayfalık üye kayıt defterinin onayını yaptırmamız gerekiyor. Ücreti ne kadardır ve onayı yaptırırken başka hangi evraklar ile notere gitmemiz gerekir?

 10. Bora dedi ki:

  Merhaba bir satış için kardeşlerim satış yapabilir yazısı verecek bir tanıdığımız evden çıkamıyor evde noter işlem yaparsa ücreti ne kadar olur

 11. Akif Guney dedi ki:

  Merhaba annem evde yatalak. Bankadan isme yatan parayı çekmiyor gidip. Notere de gidemiyor vekalet için. Eve Noter gelip vekalet verme ücreti ne kadar olur?

  • Yeminli Tercuman dedi ki:

   Sadece bankadan para çekmek için vekalet verilecekse toplam 160 TL ücreti olur. Herhangi bir notere başvurursanız müsaitlik durumlarına göre size yardımcı olurlar.

   • Özgür dedi ki:

    Oğlumun adına olan elektrik su ve doğal gazı kapatacam ücret ne kadar olur kira kontratını iptal edecem sadece ikimizde turkiyedeyiz

 12. funda dedi ki:

  Merhaba kendi üzerime faturalandırılmış bir telefonu satmak istiyorum. Bu işlemi Noter de mi gerçekleştirebilirim?

 13. Altın Akbulut dedi ki:

  Muakatname verdim anneme 128 TL
  Turkmençe çevirme onayı sadece 225.25 TL sadece onay bu kadar tutarmı Allah aşkına

 14. Seval dedi ki:

  Noterde azilname ücreti nekadar acaba şimdi ben 600ytl verdim

  • Sadık dedi ki:

   Amcamın çocukları bana tarla arazi hisselerinin vekaletini verecek maliyeti kişibaşı ne kadar olur acaba

 15. Zeynep Merve dedi ki:

  Bize kalan mirasın satışı için vekalet vermem gerekiyor ücreti ne kadardır

 16. sema sor dedi ki:

  elektrik aboneliğimi yaptırmak üzere vekalet vermek istiyorum ücreti ne kadar olur

 17. Recep dedi ki:

  iyi günler. anonim şirket genel kurul kararı – temsilci seçimesi kararı ve iç yönerge tastiki ne kadar tutabilir acaba?

 18. Ayca dedi ki:

  Merhabalar , vasiyetname benzeri bir belge almam lazım kısaca ölümümden kimse sorumlu değildir bu benim kendi hür ve özgür iradem akıl sagligimda yerindedir. Bu tarz bir belge hazırlama ücreti nedir?

 19. Can dedi ki:

  100 000 ( yüz bin) tl lik bir seneti noter huzurunda onaylatmak icin masraf ne tutar bilgisi olan

 20. Ayse dedi ki:

  Uluslararası kargo merkezinde adıma gönderilmiş bir kargo için resmi yazı alınması gerekiyor. Bunun için vekalet ücreti ne kadar tutar acaba

 21. Dilsad dedi ki:

  Merhaba kardesim sehir dışında. Mezun oldugu okuldan transkript belgesi almak icin bana vekalet vermesi gerekiyor. Ücreti nekadardr

 22. Dilek dedi ki:

  Karar defteri noter tasdik ücretini kiracılı ev sahibimi öder

 23. Betül dedi ki:

  Işe girebilmem için noter onaylı öğrenim belgesi istediler fiyat nedir

 24. Fatih Bozkurt dedi ki:

  Merhaba iyi günler. Kiracım kirayi ödemiyor. İhtarname gondermek istiyorum. Ücreti ne kadar ve nasıl yapılır? Teşekkür ederim

 25. hatice dedi ki:

  banka kasa vekalet ücreti ne kadardır?

 26. selahattin dedi ki:

  araç satış sözleşmesini tekrar ne kadara çıkabilirim?

 27. hatice dedi ki:

  Merhaba ;

  üzerime olan evin vekaletini başka birine vermek istiyorum, ücreti ne kadardır?

 28. Kemal ÖKSÜZ dedi ki:

  Merhabalar noterde senet imzalatma ücreti ne kadar

 29. Ahmet Soylu dedi ki:

  Başka bir ilde yurtta kalan oğlumun pasaport işlemlerini kardeşimin takip etmesi kardeşime vekalet veregicegim. Ücreti ne kadar

 30. Ögrenciii dedi ki:

  Ders kaydı için vekalet vercem ücret ne kadar

 31. Merve dedi ki:

  Üniversite de ders kaydı için arkadaşıma vekalet vermek istiyorum ücreti ne olur

 32. Zeyzey dedi ki:

  Iyi gunler nisanlim sehir disinda oldugu icin nikah basvurusu icin vekalet vermek istiyorum fiyati ne kadar acaba

 33. Barış dedi ki:

  Meraba kardeşime muvafakatname alacağız bunun ücretleri ne kadardır?

Merve için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp WhatsApp ile Hızlı Teklif Alın