2020 Yılı Noterlik Ücret Tarifesi

blank
Filipinlerden Bakıcı Getirme İşlemleri
Aralık 17, 2016
blank
Hemen Çeviri Yapacak Çevirmen Mi Arıyorsunuz?
Ocak 5, 2017

2020 Yılı Noterlik Ücret Tarifesi

blank

2020 yılı noterlik ücret tarifesi 6 Mart 2020 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 2021 yılı noter ücret tarifesi 1 yıl sonra güncellenecektir. Bu tarihe kadar 2020 yılı noterlik ücret tarifesi geçerli olacaktır.

2020 Yılı Çeşitli Noter İşlem Ücretleri
1- 2020 Yılı Noter Araç Satış Ücreti Fiyatlar (TL)
1.a- Sıfır Araç Tescili 207,00 TL
1.b- Araç Plakası Değiştirmeden 275,00 TL
1.c- Aracın Plakası Değişirse* 275,00 TL
2- 2020 Yılı Aslı Gibidir Noter Ücreti
2.a- 1 Adet Tek Taraflı Evrak 70,00 TL – 89,00 TL
2.b- 2 Adet Tek Taraflı Evrak 140,00 TL – 160,00 TL
2.c- 1 Adet Çift Taraflı Evrak 80,00 TL – 120,00 TL
2.d- 2 Adet Çift Taraflı Evrak 140,00 TL – 190,00 TL
3- Standart 1 Sayfa Tercüme Onay Ücreti 176,00 TL
4- Araç Satışı İçin Noterden Vekaletname Verme Ücreti 192,00 TL
5- Noter Avukata Vekaletname Verme Ücreti 192,00 TL
6- Noterden Genel Vekalet Ücreti 550,00 – 1.900,00 TL
7- Noterden Muhasebe Vekalet Ücreti 192,00 TL
8- Diploma Noter Onayı Ücreti (Tercüme) 136,00 TL – 176,00 TL
9- Diploma Noter Onayı Ücreti (Aslı Gibidir) 70,00 – 90,00 TL
10- Noter İhtarname Ücretleri 155,00 – 1.000,00 TL
11 Noter silah devir ücreti 280 – 400 TL
12 Vasiyetname 700,00 – 3.000,00 TL


*Not:
Yeni yapılan düzenlemeye göre araç plakası değişse de değişmese de devir ücreti aynıdır. Plaka değişikliği için devir esnasında noterde herhangi bir ek ücret ödenmeyecektir. Noter ihtarname ücretleri 155 TL‘den başlamakta olup, ihtarnamenin türüne göre fiyatlar değişmektedir. Net fiyatı öğrenmek için en yakın notere başvurabilirsiniz.

2020 YILI NOTERLİK ÜCRET TARİFESİ
6 Mart 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden:

Noter ücreti 

Madde 1- Noterler, yaptıkları işlemlerden Harçlar Kanunu’na göre aldıkları harçların ytizde otuzu oranında noter ücreti alırlar.

Bu ücret, bir noterlik işleminde 6,05 TL’den az olamaz.

Bu suretle hesaplanan ücret miktarlarında (0,5 KR’nin) yarım kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz.

Düzenleme ücreti

Madde 2 – Noterler, yaptıkları vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemesinden 273,59 TL düzenleme ücreti alırlar.

Bu işlemlerden vazgeçme veya bunların feshi, iptali ve değiştirilmesi yukarıda belirtilen ücretin üçte biri oranında ücrete tabidir. Düzenleme ücreti alınması gereken bir işlemde hesap edilecek noter ücreti ile düzenleme ücretinden hangisi fazla ise o ücret alınır.

Yazı ücreti

Madde 3 – Noterler, her ne suretle olursa olsun yazdıkları kağıtların dairede kalan nüshası ile iş sahibine verilen asıl ve örneklerinin her sayfasından 8,29 TL yazı ücreti alırlar.

Yukarıdaki fıkrada gösterilen kağıtların örneklerinin iş sahibinin istek ve onayı üzerine, noterlik dairesinde fotokopi yoluyla çıkartılması halinde, bu örneklerin her sayfası da aynı ücrete tabidir.

Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf tutulan işlemleri noter yazdığı takdirde, yukarıdaki fıkra hükmü gereğince yazı ücreti alınır.

Tanıklık ve onama şerhlerinden yazı ücreti alınmaz.

Çevirme ücreti

Madde 4 – 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 103 üncü maddesi hükmü uyarınca, noter tarafından bir dilden diğer dile, bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların her sayfasından 68,63 TL çevirme ücreti alınır.

Bir dilden diğer dile veya bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların İ0 veya daha az satırı içeren sayfalarından birinci fıkrada gösterilenin yarısı kadar ücret alınır.

Karşılaştırma ücreti

Madde 5 – Dışarıda yazılıp onama veya tebliğ için noterliğe getirilen kağıtların karşılaştırılmasından (asıilar hariç) sayfa başına 8,29 TL ücret alınır.

Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf tutulan işlemlerden de bu ücret aynen alınır.

Tescil ücreti

Madde 6 – Kanun uyarınca tescili gereken işlemlere ait kağıtlardan, işlem başına maktu olarak 2,59 TL tescil ücreti alınır.

Emanetlerin saklanması ücreti

Madde 7 – Noterler, saklayacakları emanetler için (emanet ister eşya, isterse kıymetli evrak olsun) maktu olarak yıllık 19,15 TL ücret alırlar. Tutanakta yazılı emanetler birden fazla olsa dahi, tek saklama ücreti alınır.

Emanetlerin saklanması ayrıca gideri gerektirmekte ise noter, birinci fıkra uyarınca alacağı ücretten başka, bu sebeple yapacağı gerçek gideri de ilgilisinden alır. Emanetler birden fazla kişilere ait ise, emanetlerin miktarına ve kapladığı yere göre, gider aralarında paylaştırılır.

Saklama süresi kanunca belirtilmiş olan hallerde ücret, belirtilen süre için peşin olarak alınır. Saklama süresi kanunca belli olmayan emanetlerin ücreti, her yıl peşin olarak alınır.

Noterin değişmesi halinde, ayrılan noter, aldığı saklama ücretinden geriye kalan süreye ait tutarı yeni notere devreder.

Harç, damga vergisi ve resimden muaf işlemlerle kamulaştırma tebliğlerinde noter ücreti

Madde 8 – Noterler, özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen, ancak değer içeren işlemlerden, harç alınmış olsa idi alınması gereken harcın % SO’u oranında noter ücreti alırlar. Değer içermeyen bu çeşit işlemler dolayısıyla noterler onadıkları her imza için 6,95 TL ücret alırlar.

Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen ve imza onaylamasını gerektirmeyen protesto, ihtarname, ihbarname işlemlerinde İlgilisine tebliğ edilecek her nüsha için 6,95 TL ücret alınır.

Kamulaştırma Kanunu hükümleri uyarınca yapılacak kamulaştırma tebliğlerinde ilgilisine tebliğ edilecek her nüsha için 6,95 TL ücret alınır.

Defter onaylama ücreti

Madde 9 – Defterlerin açılış onaylamasından, yüz sayfaya kadar olanlardan (yüz sayfa dahil) 2,59 TL, yüz sayfadan yukarı her yüz sayfadan da 97 KR onaylama ücreti alınır. Yüz sayfadan fazla olan defterlerin küsuratı elli sayfaya kadar olursa ücret alınmaz. Elli ve daha fazla olursa 97 KR ücret alınır.

Ara ve kapanış onaylamalarında maktu olarak 97 KR ücret alınır.

Özel kanunlarına göre harç, damga vergisi ve resimden muaf olanlara ait defterlerin onaylamasından da, yukarıdaki fıkralar uyarınca ücret alınır.

Bildirim yazı ücreti

Madde 10 – Moterler, kanunda öngörülen bildirim yükümlülükleri doğrultusunda yazacakları her yazı için 2,59 TL bildirim yazı ücreti alırlar.

Yol ödeneği

Madde 11 – Noterler ve imzaya yetkili vekilleri, noterlik dairesi dışında iş yapmak veya Noterlik Kanunu’nun 55 inci maddesi hükmü uyarınca evrak ve defterleri götürmek için daireden ayrıldıklarında gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 32,85 TL yol ödeneği alırlar.

Noterlik dairesi dışında piyango, özel ve resmî kuruluşların kur’a, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak; tutanak düzenlemeleri halinde, noterler ve imzaya yetkili vekilleri gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 300,97 TL yol ödeneği alırlar.

Aracılık ücreti

Madde 12- Aracı noter, işin gerektirdiği her türlü giderden başka, her işlem için maktu olarak 1,85 TL aracılık ücreti alır.

Terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi işlemlerinden alınacak ücret

Madde 13 – Terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi işlemlerinde, noter ücreti ile yazı ücreti bu Tarifenin 1 inci ve 3 üncü maddelerinde yer alan hükümler doğrultusunda alınır.

Elektronik İşlemler

Madde 14 – Noterlik işlemlerinin elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile yapılması halinde de bu Tarife hükümlerine göre ücret ahnır.

Elektronik Tespit Ücreti

Madde 15 – Elektronik ortamdaki durum, görüntü, işlem veya benzeri her türlü verinin tespiti işlemlerinde, noter ücreti ile hazırlanacak tutanak için yazı ücreti bu Tarifenin 1 inci ve 3 üncü maddelerinde yer alan hükümler doğrultusunda alınır.

Tespiti yapılan verinin 100 KB a kadar olan kısmı için 3,70 TL, sonraki her 100 KB için ise 1,85 TL ücret alınır.

Yürürlük tarihi:

Madde 16- Bu Tarife, 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun değişik 112 nci maddesi uyarınca hazırlanmış olup, yayımlanma tarihinden itibaren uygulanır.

2020 Yılı Noter Harçları

2020 Yılı Noter Harçları için buraya tıklayın.

Bize oy verin 🙂
[Uzman Tercüme: 47 Ort: 3.3]

614 Comments

 1. Özge dedi ki:

  İs yerime istifamınoter aracılığıyla vermek istiyorum ücreti ne kadar olur

 2. Metin turhan dedi ki:

  İyi aksamlar,daire satın alacağım fakat ev ipotekli.yaklasik 80 bin TL ..bu parayı ben vercem ipotek öyle kalkacak fakat benim verdiğim parayı noterde onaylatabilirmiyim.karsi tarafa karşı kendimi güvene alabilmem icin

 3. Merve dedi ki:

  Merhaba,

  Pasaport on yuz safyasi onayi icin ne kadar ucret lazim?

 4. Basri Cebirlioglu dedi ki:

  Merhaba, genel vekaleti azletme ücreti ne kadar tutar.

 5. Tuğba dedi ki:

  Merhaba Eşim Magosa da Ben Türkiye deyim evin satışı için vekalet göndermesi gerekiyor ne kadar tutar?

 6. cemal dedi ki:

  6 dairelik 1500000 TL alacak sözleşmesi noter onayı kaç TL?

 7. Hicret dedi ki:

  Merhaba lisans diplomamı başkasının alması için vekalet ücreti ne kadar olur

 8. Ali SÖZEN dedi ki:

  İki satırlık yazı hizmetinin bedeli bu kadar pahalı olmamalı. Altın harfler mi kullanılıyor kardeşim bu noterlerde. Yazık buvatandaşa yav. Her vardığı yerde öpülüyor. Bu fiyatları kınıyorum.

 9. Fuat Tekgul dedi ki:

  vekalet icin bir randevu almakistiyorum tesekkürler

 10. hasan ali dedi ki:

  merhabalar,
  araç kazasında kaza dosyasını kapatmak için noter onayı gerekiyor mu ? Gerekiyorsa ücreti ne kadar

 11. Cağlar dedi ki:

  Farklı bir ile ruhsatlı av tüfegimi satıcam vekalet vermem gerekiyormuş satış vekaleti ücret nekadar olur teşekkürler

 12. Azize Yücel dedi ki:

  550 bin TL lik bir binamız var satılacak eşler arasında paylaşım yapılacak evin üzerinde şerh var şerhi kaldırmadan ev satılacak evi alacak kişi noterden satış yaptırakmış kaç TL noter ücreti tutar acaba bilgi verirseniz çok sevinirim hocam şimdiden teşekkür ederim

 13. Gülçin Gördü dedi ki:

  Merhaba,

  Benim adıma farklı ülkede evlilik tescili yapılmak üzere danışman firmaya vekalet vermem gerekiyor ücreti ne kadar olur?
  Şimdiden teşekkürler.

 14. Sıla dedi ki:

  Merhaba , süresiz vekaletname süreli hale değiştirilebilir mi ? Oluyorsa ücreti ne kadar?

 15. zeki sahin dedi ki:

  sağlık kurulu raporu tercümesi , transkrit tercümesi, pasaport tercümesi, eliza testi tercümesi, diploma tercümesi ve formü A(doğum belgesi) tercümesinin noter ücreti konusunda bilgisi olan varsa yardımcı olursa sevinirim. Teşekkürler.

 16. Fatma dedi ki:

  Merhaba
  Yeminli tercümandan çevirilmiş diploma ve transkript noter onayı ne kadar tutar

 17. Halil dedi ki:

  Yurtdışı için vizeye başvurdum.Başvuru sonuçlanınca evrakları arkadaşımın benim yerime alması için ona noterden vekaletname vermem gerekiyormuş . Ne kadar tutar acaba?

 18. Şevket Yangın dedi ki:

  Merhaba kıracı ile evimiz icin kontrat yapacağız sonrasinda kiraci tahliye tahattutnamesi yapalimmi ? Noter masraflari ne kadar olur

 19. Nejla calisoglu dedi ki:

  Benim üzerime araba var ama esim kullanıyor ve muayenesi yok eşime vermem için ne yapmam lazım

 20. Metin dedi ki:

  Merhaba noterden bir kisiye veya kuruma tebligat yollatmak ne kadar tutuyor acaba?

 21. Berat dedi ki:

  Annem babamdan imzalı vekalet istendi işe girebilmem için 17yaşından küçüğüm ücreti nedir ?

 22. Yasemin dedi ki:

  Merhaba adıma araç ruhsatı ver aracı kullanan ben değilim ruhsatı üzerimden nasıl başkasına devredebilirim

 23. Vusala dedi ki:

  Merhaba, benim Turkiyede oturma iznim var. noterden vekaletname almak istiyorum bankadan Annem para ceksin diye. Banka Azerbaycandadir. Bunun icin vekaletname ucreti ne kadardir? Pasaport tercumesine de gerek varmi? Onceden tesekkur ederim

  • Yeminli Tercuman dedi ki:

   Merhaba, 150 – 200 TL arasında ücreti olur. Pasaport tercümesi gereklidir.

  • Selma Yalcinkaya dedi ki:

   Merhaba. Eskı eşimden oğlumu yurt dışına çıkarmak için aldığım evrağı bulamıyorum. Bu ay yine gıdecegız. Ne yapmalıyım. Saygılar

 24. Jeren Artykova dedi ki:

  Merhaba . Pasaport ve atestat transcript turkmenceden türkçeye çevirmek noter onaylı fiyat ne kadar olur?

 25. Mustafa dedi ki:

  Süresiz vekalet iptali ucreti ne kadar rica etsem yardımcı olurmusunuz.

 26. Meltem Torun dedi ki:

  Derneğimiz için yaklaşık 200 sayfalık üye kayıt defterinin onayını yaptırmamız gerekiyor. Ücreti ne kadardır ve onayı yaptırırken başka hangi evraklar ile notere gitmemiz gerekir?

  • Yeminli Tercuman dedi ki:

   Merhaba, 60 – 70 TL arasında ücreti olur. Dernek kayıt belgesini yanınızda götürebilirsiniz.

  • Sultan dedi ki:

   Merhaba bir dairenin mal paylaşımı beyanı için noterde ne kadar ücret talep ederler?

  • Furkan OktY dedi ki:

   Vadeli şekilde motorsiklet satın alacağım noter tasdikli sözleşme yaparak satışı güvence altına alabilir miyim ayrıca bunun ücreti nedir ? Teşekkürler şimdiden

 27. Bora dedi ki:

  Merhaba bir satış için kardeşlerim satış yapabilir yazısı verecek bir tanıdığımız evden çıkamıyor evde noter işlem yaparsa ücreti ne kadar olur

 28. Akif Guney dedi ki:

  Merhaba annem evde yatalak. Bankadan isme yatan parayı çekmiyor gidip. Notere de gidemiyor vekalet için. Eve Noter gelip vekalet verme ücreti ne kadar olur?

  • Yeminli Tercuman dedi ki:

   Sadece bankadan para çekmek için vekalet verilecekse toplam 160 TL ücreti olur. Herhangi bir notere başvurursanız müsaitlik durumlarına göre size yardımcı olurlar.

   • Özgür dedi ki:

    Oğlumun adına olan elektrik su ve doğal gazı kapatacam ücret ne kadar olur kira kontratını iptal edecem sadece ikimizde turkiyedeyiz

   • Aysen Akay dedi ki:

    Newyork konsoloslugundan Türkiyedwki bir avukata vekalet ücreti ne olur

 29. funda dedi ki:

  Merhaba kendi üzerime faturalandırılmış bir telefonu satmak istiyorum. Bu işlemi Noter de mi gerçekleştirebilirim?

 30. Altın Akbulut dedi ki:

  Muakatname verdim anneme 128 TL
  Turkmençe çevirme onayı sadece 225.25 TL sadece onay bu kadar tutarmı Allah aşkına

 31. Seval dedi ki:

  Noterde azilname ücreti nekadar acaba şimdi ben 600ytl verdim

  • Sadık dedi ki:

   Amcamın çocukları bana tarla arazi hisselerinin vekaletini verecek maliyeti kişibaşı ne kadar olur acaba

 32. Zeynep Merve dedi ki:

  Bize kalan mirasın satışı için vekalet vermem gerekiyor ücreti ne kadardır

 33. sema sor dedi ki:

  elektrik aboneliğimi yaptırmak üzere vekalet vermek istiyorum ücreti ne kadar olur

 34. Recep dedi ki:

  iyi günler. anonim şirket genel kurul kararı – temsilci seçimesi kararı ve iç yönerge tastiki ne kadar tutabilir acaba?

 35. Ayca dedi ki:

  Merhabalar , vasiyetname benzeri bir belge almam lazım kısaca ölümümden kimse sorumlu değildir bu benim kendi hür ve özgür iradem akıl sagligimda yerindedir. Bu tarz bir belge hazırlama ücreti nedir?

 36. Can dedi ki:

  100 000 ( yüz bin) tl lik bir seneti noter huzurunda onaylatmak icin masraf ne tutar bilgisi olan

 37. Ayse dedi ki:

  Uluslararası kargo merkezinde adıma gönderilmiş bir kargo için resmi yazı alınması gerekiyor. Bunun için vekalet ücreti ne kadar tutar acaba

 38. Dilsad dedi ki:

  Merhaba kardesim sehir dışında. Mezun oldugu okuldan transkript belgesi almak icin bana vekalet vermesi gerekiyor. Ücreti nekadardr

 39. Dilek dedi ki:

  Karar defteri noter tasdik ücretini kiracılı ev sahibimi öder

 40. Betül dedi ki:

  Işe girebilmem için noter onaylı öğrenim belgesi istediler fiyat nedir

 41. Fatih Bozkurt dedi ki:

  Merhaba iyi günler. Kiracım kirayi ödemiyor. İhtarname gondermek istiyorum. Ücreti ne kadar ve nasıl yapılır? Teşekkür ederim

 42. hatice dedi ki:

  banka kasa vekalet ücreti ne kadardır?

 43. selahattin dedi ki:

  araç satış sözleşmesini tekrar ne kadara çıkabilirim?

 44. hatice dedi ki:

  Merhaba ;

  üzerime olan evin vekaletini başka birine vermek istiyorum, ücreti ne kadardır?

 45. Kemal ÖKSÜZ dedi ki:

  Merhabalar noterde senet imzalatma ücreti ne kadar

 46. Ahmet Soylu dedi ki:

  Başka bir ilde yurtta kalan oğlumun pasaport işlemlerini kardeşimin takip etmesi kardeşime vekalet veregicegim. Ücreti ne kadar

 47. Ögrenciii dedi ki:

  Ders kaydı için vekalet vercem ücret ne kadar

 48. Merve dedi ki:

  Üniversite de ders kaydı için arkadaşıma vekalet vermek istiyorum ücreti ne olur

 49. Zeyzey dedi ki:

  Iyi gunler nisanlim sehir disinda oldugu icin nikah basvurusu icin vekalet vermek istiyorum fiyati ne kadar acaba

 50. Barış dedi ki:

  Meraba kardeşime muvafakatname alacağız bunun ücretleri ne kadardır?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp WhatsApp ile Hızlı Teklif Alın