2020 Yılı Noterlik Ücret Tarifesi

blank
Filipinlerden Bakıcı Getirme İşlemleri
Aralık 17, 2016
blank
Hemen Çeviri Yapacak Çevirmen Mi Arıyorsunuz?
Ocak 5, 2017

2020 Yılı Noterlik Ücret Tarifesi

blank

2020 yılı noterlik ücret tarifesi 6 Mart 2020 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 2021 yılı noter ücret tarifesi 1 yıl sonra güncellenecektir. Bu tarihe kadar 2020 yılı noterlik ücret tarifesi geçerli olacaktır.

2020 Yılı Çeşitli Noter İşlem Ücretleri
1- 2020 Yılı Noter Araç Satış Ücreti Fiyatlar (TL)
1.a- Sıfır Araç Tescili 171,00 TL
1.b- Araç Plakası Değiştirmeden 224,00 TL
1.c- Aracın Plakası Değişirse* 224,00 TL
2- 2020 Yılı Aslı Gibidir Noter Ücreti
2.a- 1 Adet Tek Taraflı Evrak 60,00 TL – 70,00 TL
2.b- 2 Adet Tek Taraflı Evrak 75,00 TL – 100,00 TL
2.c- 1 Adet Çift Taraflı Evrak 70,00 TL – 100,00 TL
2.d- 2 Adet Çift Taraflı Evrak 104,00 TL – 150,00 TL
3- Standart 1 Sayfa Tercüme Onay Ücreti 176,00 TL
4- Araç Satışı İçin Noterden Vekaletname Verme Ücreti 150,00 TL
5- Noter Avukata Vekaletname Verme Ücreti 150,00 TL
6- Noterden Genel Vekalet Ücreti 550,00 – 1.000,00 TL
7- Noterden Muhasebe Vekalet Ücreti 170,00 TL
8- Diploma Noter Onayı Ücreti (Tercüme) 155,00 TL
9- Diploma Noter Onayı Ücreti (Aslı Gibidir) 70,00 – 80,00 TL
10- Noter İhtarname Ücretleri 155,00 – 1.000,00 TL
11 Noter silah devir ücreti 280 – 300 TL
12 Vasiyetname 700,00 – 3.000,00 TL


*Not:
Yeni yapılan düzenlemeye göre araç plakası değişse de değişmese de devir ücreti aynıdır. Plaka değişikliği için devir esnasında noterde herhangi bir ek ücret ödenmeyecektir. Noter ihtarname ücretleri 155 TL‘den başlamakta olup, ihtarnamenin türüne göre fiyatlar değişmektedir. Net fiyatı öğrenmek için en yakın notere başvurabilirsiniz.

2020 YILI NOTERLİK ÜCRET TARİFESİ
6 Mart 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden:

Noter ücreti 

Madde 1- Noterler, yaptıkları işlemlerden Harçlar Kanunu’na göre aldıkları harçların ytizde otuzu oranında noter ücreti alırlar.

Bu ücret, bir noterlik işleminde 6,05 TL’den az olamaz.

Bu suretle hesaplanan ücret miktarlarında (0,5 KR’nin) yarım kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz.

Düzenleme ücreti

Madde 2 – Noterler, yaptıkları vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemesinden 273,59 TL düzenleme ücreti alırlar.

Bu işlemlerden vazgeçme veya bunların feshi, iptali ve değiştirilmesi yukarıda belirtilen ücretin üçte biri oranında ücrete tabidir. Düzenleme ücreti alınması gereken bir işlemde hesap edilecek noter ücreti ile düzenleme ücretinden hangisi fazla ise o ücret alınır.

Yazı ücreti

Madde 3 – Noterler, her ne suretle olursa olsun yazdıkları kağıtların dairede kalan nüshası ile iş sahibine verilen asıl ve örneklerinin her sayfasından 8,29 TL yazı ücreti alırlar.

Yukarıdaki fıkrada gösterilen kağıtların örneklerinin iş sahibinin istek ve onayı üzerine, noterlik dairesinde fotokopi yoluyla çıkartılması halinde, bu örneklerin her sayfası da aynı ücrete tabidir.

Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf tutulan işlemleri noter yazdığı takdirde, yukarıdaki fıkra hükmü gereğince yazı ücreti alınır.

Tanıklık ve onama şerhlerinden yazı ücreti alınmaz.

Çevirme ücreti

Madde 4 – 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 103 üncü maddesi hükmü uyarınca, noter tarafından bir dilden diğer dile, bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların her sayfasından 68,63 TL çevirme ücreti alınır.

Bir dilden diğer dile veya bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların İ0 veya daha az satırı içeren sayfalarından birinci fıkrada gösterilenin yarısı kadar ücret alınır.

Karşılaştırma ücreti

Madde 5 – Dışarıda yazılıp onama veya tebliğ için noterliğe getirilen kağıtların karşılaştırılmasından (asıilar hariç) sayfa başına 8,29 TL ücret alınır.

Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf tutulan işlemlerden de bu ücret aynen alınır.

Tescil ücreti

Madde 6 – Kanun uyarınca tescili gereken işlemlere ait kağıtlardan, işlem başına maktu olarak 2,59 TL tescil ücreti alınır.

Emanetlerin saklanması ücreti

Madde 7 – Noterler, saklayacakları emanetler için (emanet ister eşya, isterse kıymetli evrak olsun) maktu olarak yıllık 19,15 TL ücret alırlar. Tutanakta yazılı emanetler birden fazla olsa dahi, tek saklama ücreti alınır.

Emanetlerin saklanması ayrıca gideri gerektirmekte ise noter, birinci fıkra uyarınca alacağı ücretten başka, bu sebeple yapacağı gerçek gideri de ilgilisinden alır. Emanetler birden fazla kişilere ait ise, emanetlerin miktarına ve kapladığı yere göre, gider aralarında paylaştırılır.

Saklama süresi kanunca belirtilmiş olan hallerde ücret, belirtilen süre için peşin olarak alınır. Saklama süresi kanunca belli olmayan emanetlerin ücreti, her yıl peşin olarak alınır.

Noterin değişmesi halinde, ayrılan noter, aldığı saklama ücretinden geriye kalan süreye ait tutarı yeni notere devreder.

Harç, damga vergisi ve resimden muaf işlemlerle kamulaştırma tebliğlerinde noter ücreti

Madde 8 – Noterler, özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen, ancak değer içeren işlemlerden, harç alınmış olsa idi alınması gereken harcın % SO’u oranında noter ücreti alırlar. Değer içermeyen bu çeşit işlemler dolayısıyla noterler onadıkları her imza için 6,95 TL ücret alırlar.

Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen ve imza onaylamasını gerektirmeyen protesto, ihtarname, ihbarname işlemlerinde İlgilisine tebliğ edilecek her nüsha için 6,95 TL ücret alınır.

Kamulaştırma Kanunu hükümleri uyarınca yapılacak kamulaştırma tebliğlerinde ilgilisine tebliğ edilecek her nüsha için 6,95 TL ücret alınır.

Defter onaylama ücreti

Madde 9 – Defterlerin açılış onaylamasından, yüz sayfaya kadar olanlardan (yüz sayfa dahil) 2,59 TL, yüz sayfadan yukarı her yüz sayfadan da 97 KR onaylama ücreti alınır. Yüz sayfadan fazla olan defterlerin küsuratı elli sayfaya kadar olursa ücret alınmaz. Elli ve daha fazla olursa 97 KR ücret alınır.

Ara ve kapanış onaylamalarında maktu olarak 97 KR ücret alınır.

Özel kanunlarına göre harç, damga vergisi ve resimden muaf olanlara ait defterlerin onaylamasından da, yukarıdaki fıkralar uyarınca ücret alınır.

Bildirim yazı ücreti

Madde 10 – Moterler, kanunda öngörülen bildirim yükümlülükleri doğrultusunda yazacakları her yazı için 2,59 TL bildirim yazı ücreti alırlar.

Yol ödeneği

Madde 11 – Noterler ve imzaya yetkili vekilleri, noterlik dairesi dışında iş yapmak veya Noterlik Kanunu’nun 55 inci maddesi hükmü uyarınca evrak ve defterleri götürmek için daireden ayrıldıklarında gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 32,85 TL yol ödeneği alırlar.

Noterlik dairesi dışında piyango, özel ve resmî kuruluşların kur’a, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak; tutanak düzenlemeleri halinde, noterler ve imzaya yetkili vekilleri gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 300,97 TL yol ödeneği alırlar.

Aracılık ücreti

Madde 12- Aracı noter, işin gerektirdiği her türlü giderden başka, her işlem için maktu olarak 1,85 TL aracılık ücreti alır.

Terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi işlemlerinden alınacak ücret

Madde 13 – Terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi işlemlerinde, noter ücreti ile yazı ücreti bu Tarifenin 1 inci ve 3 üncü maddelerinde yer alan hükümler doğrultusunda alınır.

Elektronik İşlemler

Madde 14 – Noterlik işlemlerinin elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile yapılması halinde de bu Tarife hükümlerine göre ücret ahnır.

Elektronik Tespit Ücreti

Madde 15 – Elektronik ortamdaki durum, görüntü, işlem veya benzeri her türlü verinin tespiti işlemlerinde, noter ücreti ile hazırlanacak tutanak için yazı ücreti bu Tarifenin 1 inci ve 3 üncü maddelerinde yer alan hükümler doğrultusunda alınır.

Tespiti yapılan verinin 100 KB a kadar olan kısmı için 3,70 TL, sonraki her 100 KB için ise 1,85 TL ücret alınır.

Yürürlük tarihi:

Madde 16- Bu Tarife, 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun değişik 112 nci maddesi uyarınca hazırlanmış olup, yayımlanma tarihinden itibaren uygulanır.

2020 Yılı Noter Harçları

2020 Yılı Noter Harçları için buraya tıklayın.

Bize oy verin 🙂
[Uzman Tercüme: 46 Ort: 3.4]

545 Comments

 1. Burhan dedi ki:

  Merhabalar gayrimenkulumun uzerine ipotek koydurulmasi icin vekalet verecegim vekalet ucreti ne kadar yanlizca bir daire icin tek seferligine ipotek koydurabilsin diye

  Saygilarimla

 2. ramazan dedi ki:

  merhaba engelli sağlık kurulu raporumu noterde aslı gibidir yapıp ne kadar ücret alır?

 3. İnşaat Mühendisi Şantiye Şefi dedi ki:

  Farklı belediyelerde şantiyelerim var. Parsel ve adaları farklı. Hepsinden istifa etmek istiyorum tahmini ne kadar tutar ? Her şantiye en az 2 bloktan oluşuyor. İnşaat Mühendisiyim.

 4. E. dedi ki:

  Merhaba. Yurtdışında bir üniversiteye başvurmak istiyorum. Üniversite bana İngilizce bir form yolladı. Formu doldurup noter onaylı bir şekilde yollamamı istiyor ancak noter bu belgeyi onaylamıyor. Nasıl bir yol izlemem gerekiyor acaba?

 5. Hicran dedi ki:

  Merhaba diploma denklik belgesini alması için vekalet vermek istiyorum ne kadar ücret talep ediyorlar?

 6. ferhat sönmez dedi ki:

  merhaba ben uzman çavuşluk için iki tane noter taahütnamesi alıcaktım fiyatı ne kadardır acaba bilgisi olan varsa yardımcı olabilirmi

 7. Huseyın dedi ki:

  Aracım üzerindeki mülkiyeti kaldırcam alacaklıyla beraber noter ücret alırmı

 8. yaşlı teyze dedi ki:

  mütahite ihtarname çekmek istiyorum ne kadar

 9. Feyza dedi ki:

  Merhabalar.Avukata staj ücretimi almak için açılacak dava için vekalet vermek istiyoeum dava bitince vekalet biter mi yeniden noter e gidip kendim mi vekaleti sonlardırmam gerekir?

 10. Koray dedi ki:

  Merhaba genel vekalet (veya kapsamli vekalet diyeyim ) verdigim birinden vekaleti iptal etmek istiyorum tahmini ne kadar tutar ve ne işlem yapmam gerekir maalesef bilgim yok

  • Yeminli Tercuman dedi ki:

   Verdiğiniz vekaleti yine bir noter kanalıyla iptal ettirmeniz gerekiyor. Bunun ücreti de 150 ila 200 TL civarında olur…

 11. Hidayet dedi ki:

  Evin tapusunu almak İçin ve daha sonra satmak İçin vekaletname ücreti be kadardır?

 12. Eren Albayrak dedi ki:

  Merhaba benim adıma doktora başvurusunda bulunması için arkadaşıma vekalet vermek istiyorum da fiyatı nedir? Şimdiden ilgi ve alakanız için teşekkürler..

 13. Süleyman dedi ki:

  Merhaba teknik personel taahhütnamesine imza attim insaat muhendisi olarak istifa etmem icin ne yapmam gerekiyor ve ücreti nedir

 14. Hasan dedi ki:

  Isyerime ihtar gondercegim biz güvenlik gorevlisiyiz fakat bahçe suluyoruz ekmek gazete dagitimi yapıyoruz bu yüzden haklı fesih yapmayi dusunuyorum. İhtar gonderme ücreti ne kadar acaba tesekkurler

 15. Selda dedi ki:

  Merhaba annemden adına araba satın alabilmek için vekalet alacağım ama yürüyemediği için eve çağırmak istiyorum ücreti ne kadardır teşekkürler

 16. Ahmet Kaya dedi ki:

  İyi günler.Şehir dışında olduğum için üniversite diplomamı alamıyorum.Benim dışımdaki birine diplomamı üniversiteden teslim alabilmesi için noterden vekaletname vermek istiyorum.Ne kadar ücret ödemem gerekiyor?

 17. Selman dedi ki:

  Yaklaşık 70 sayfalık bir senaryom mevcut noter de tasdik edilirken ücret nedir…

 18. Mert avcıoğlu dedi ki:

  Şarkı sözü telıfı almak istiyorum. Tek bir şarkı için ne kadar ücret ödemem gerekir. Birkaç tane şarkı beraber olduğunda daha hesaplı oluyor mu?

 19. Süleyman dedi ki:

  İş yerime işten ayrıma bildirimi göndereceğim. Ne kadar ücret öderim?

 20. Kezbandemirci dedi ki:

  Merhaba 12 yaşındaki oğlumu kıbrısa babasına göndermek istiyorum oğlumun velayeti bende kendi başına seyehat edecek . nasıl bir muvafakatname yazmalıyım ne kadar ücret öderim ? Yanımda hangi bilgi ve belgelerle gitmeliyim? Teşekkürler

  • Yeminli Tercuman dedi ki:

   Kimlik belgelerinizle notere gitmeniz yeterli. Muvafakatnameyi noterde hazırlarlar. 120 TL civarında ücreti olur.

 21. Gülsüm dedi ki:

  Merhaba elektirik ve dogalgaz devri için vekalet ücreti nedir

 22. Oğuzhan bolat dedi ki:

  Üniversite diploma almak için vekaletname verecem. Yukarıdaki tabloda yapacağım is hangi kategoriye giriyor ve ücreti ne kadar tutar?

 23. Gizem dedi ki:

  Bir işyeri mesaimi ve ihbar tazminatimi ödemedi bu nedenden dolayı 29.kod ile de çıkış vermişler avukata vekalet verdim dava açıyorum dedi ama ne ses var ne soluk avukata hiç ücret odemedim ben ne yapmalıyım ya da avukata ne kadar ödeme yapicam bilmiyorum edevlette arabulucuk dosyası kapalı yazıyor bu ne anlama geliyor elindeki vekaletnamenin bir örneğini nasıl alabilirim ve başka amaçlar için kullanabilirmi yardımcı olursanız çok sevinirim

 24. Zeliha dedi ki:

  Arkadaşimin üniversite diplomi alıcağım. Onun için noter lazım mış. Yanı vekaletname gerekıyor.Ucreiti ne kadar oluyor.

 25. serkan dedi ki:

  merhabalar araç ruhsatını noterden değiştirdim fakat 120 lira olan ruhsat ücreti notere geçince 140 liraolmus 120 lira üzeri noter hizmetiymiş. Ama bana verilen makbuzdada137.70 krs yazıyor yanı 120 den başka ücret alabiliyorlar mı ? bı yerde alamaz dıye okumuştum ama ne kadar doğru?

 26. Kaan dedi ki:

  Mezuniyet belgemi noterde onaylatıcam fiyatı ne kadar acaba

 27. Musa dedi ki:

  Diploma aslı gibidir ücretine yukarıda baktım ama bundan 4 tane alırsak ücret 4 ile mi çarpılacak acaba.

 28. Selcan dedi ki:

  Merhabalar, diplomamı noterde onaylatmam gerekiyor bu işlemi annem benim adıma yapabilir mi? Teşekkürler.

 29. Derya dedi ki:

  Köydeki evimizin her türlü işlemi için amcamıza vekalet vermek istiyoruz. Ücret ne olur

  • Yeminli Tercuman dedi ki:

   Her türlü işlem şeklinde bir vekalet veremezsiniz. Her konunun tek tek belirtilmesi gerekir. Çok kapsamlı bir vekalet olacaksa 500 TL civarında ücret çıkar.

 30. Rojda dedi ki:

  Merhaba. Almanyadan bir tanidigima elektronik posta olacak şekilde noterlikten vize davet mektubu yollucam. Ücreti ne kadar olur.

 31. Özgün fındık dedi ki:

  Selamlar. Beş kişilik tek nüsha noter vekaleti masrafı ne kadar tutar?

 32. Hatice dedi ki:

  Avukatı dahil etmeden sadece noterde standart evlilik sözleşmesi ne kadar ücrete tabiidir? Saygılar

 33. kadir dedi ki:

  65 yaşın üzerinde olduğum için vekaletname verebilmek için saglik raporunun gerekli olduğu söyleniyor. Bu rapor tum 65 yas uzerindekiler icin gerekli midir? Akil
  sagliğim yerinde olsa da 65 yaş uzeri olduğum için raporu almak zorunda mıyım? Bu raporu devlet hastanesinden alabilir miyim? Raporun adı nedir? hastanenin hangi servisine
  basvurmak zorundayım? Rapor icin ne kadar ucret alirlar? Rapor icin herhangi bir belge gerekli midir?

 34. Mahmut dedi ki:

  %80 engelli vatandaşım ve evladıma beni her konuda tam yetkili olarak temsil etmesi icin vekalet vermek istiyorum. Vekaletname noterlik ucretlerinde
  engelliler icin bir indirim uygulanmıyor mu? Bu Vekaletname bana kaca mal olur?

 35. Ezgi dedi ki:

  Havaalanında kaybettiğim cüzdanımı kayıp buluntu eşya bölümünden alması için birine vekalet vereceğim ücreti ne kadar acaba

 36. nurbanu dedi ki:

  Ders içeriğimi almam gerekiyor. Bu konuda ortalama ücret ne kadar olur ?

 37. Rojda dedi ki:

  Turistik vize davetiyesi için noter onayı gerekli midir . Elektronik posta olarak noter onayinın bedeli nedir

 38. Erhan dedi ki:

  Kentsel donusum projesi icin tek seferde 15 kisiye vekalet verdim. Simdi vekaleti iptal edecegim. Ne kadar odeme yaparim.

 39. Sevtap yağmur dedi ki:

  İki kişi aynı anda bı başkasına vekalet verecek. Birlikte verseler daha mı uygun olur yoksa ayrı ayrı verseler fiyat farkı çıkar mı..

 40. iShAk dedi ki:

  Devlet Dairesindeki işimin takibi için birine vekaletname vereceğim. Ne kadar ücret öderim.

 41. Ömer dedi ki:

  Tek seferde 1 den fazla avukata vekalet verdiğimizde ücret artıyor mu ?

  • Yeminli Tercuman dedi ki:

   Evet ücret artar. Ancak, tek seferde hepsine vermek, hepsine tek tek vekalet vermekten daha uygun olur.

 42. Samet dedi ki:

  Arkadaşımın adına ptt ye yatan depozito ücretini alabilmek için alıcagım vekaletin ücreti ne kadar olur.

 43. ali haydar bozok dedi ki:

  avukat vekaletini azletme ücreti ne kadar

 44. Meltem dedi ki:

  Merhaba elektrik kapatmak için tabidigima vekalet verecegim ucreti ne kadar bilen varmi

 45. Gülcan dedi ki:

  Eşim %94 engelli eve memur getirip genel vekalet alacağım ücreti nedir?

  • Yeminli Tercuman dedi ki:

   Merhaba, vekalette dahil edeceğiniz konulara göre genel vekalet ücreti de artar. Standart bir genel vekalet şekli yoktur. 500 TL ile 1000 TL arasında değişir.

 46. Burhan dedi ki:

  Türkiye’de rayinda cikmis kokusmus bir sistem. Yurtdisindada noterlere gidiyoruz hicbiri bu kadar pahali ve sacma degil. Ayrica gerekli gereksiz her resmi daire noter onayli isterim deyip cikiyor isin icinden. Isi gucu biraktik devleti beslemeye devam ediyoruz. Biktim bu noterlik islerinden.

 47. Hazar dedi ki:

  İş yerime ihtarname göndereceğim.Ücreti ne kadar acaba ?

 48. Özgül dedi ki:

  annemden ablamla ikimize bir afet otomobil kaldi.fakat ablam hakkindan feragat etmek istiyor.feragatname ucreti ne kadar dir

 49. Mağdur dedi ki:

  Bir adamdan 15000.00 lira alacağım var ve vermeyeceğini söyledi ev adresine ihtarname göndersem ücreti ne kadar olur acaba?

 50. Üst komşu mağduru dedi ki:

  İyi çalışmalar üst komşumun lavabosundan bizim eve sızıntı var pis gider suyu olduğu belli defalarca söylemem rağmen yaptırmadı. Sonunda mahkemelik olacacağız anlaşıldı yazılı ihtarname çeksek fiyatı ne kadardır acab?

  • Hakan dedi ki:

   Ustalara söyledim gelip baktılar sorum bende değil alt komşum,benim de üst komsumdan gelen sızıntı sana kadar ulaşıyormus.bu hafta yaptiracaklarmış söz verdiler.noter parası verme boşuna ☺

  • Hüseyin dedi ki:

   Kardeşim geçen sene ihtar ücreti 110 tl verdim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp WhatsApp ile Hızlı Teklif Alın